“Toen liep de hele wereld het beest vol bewondering achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de heerschappij had gegeven. En zij aanbaden het beest en zeiden: “Wie is gelijk aan het beest? Wie kan de strijd met hem aanbinden?” En hem werd een mond vol grootspraak en godslastering gegeven en hem werd vergund macht uit te oefenen tweeënveertig maanden lang. Toen opende hij zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn woontent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hem werd heerschappij gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En alle bewoners der aarde zullen hem aanbidden, ieder wiens naam niet van de grondlegging der wereld af geschreven staat in het boek des levens van het Lam dat geslacht is. Wie oren heeft, hore! Wie bestemd is voor gevangenschap, hij gaat in gevangenschap; wie bestemd is voor de dood door het zwaard, hij zal omkomen door het zwaard. Nu komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heiligen. Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had twee horens als een lam, maar het sprak als een draak. En heel de macht van het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, welks doodwonde genezen was. En het doet grote tekenen; het doet zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen ten aanschouwen van allen. En het misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen in dienst van het beest. Het overreedt hen een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef. Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het begon te spreken. En het bewerkte dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht. En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan kopen of verkopen, als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan, en het getal van die mens is zeshonderdzesenzestig.

Apocalyps 13,3-18

Heel wat mensen hebben in de afgelopen jaren profetische droombeelden of visioenen ontvangen betreffende deze passage uit de Bijbel. Tevens zijn er heel wat zieners die profetische boodschappen hebben ontvangen over dat ‘Beest’, de Antichrist.

Reeds hebben we verschillende malen ons document “De mens met de naam met getalswaarde 666” gepromoot. We hopen dat u het ook reeds hebt gedownload en hebt afgedrukt. In dit document tonen we wie de mens met het getal 666 is: Maitreya, de door theosofen, boeddhisten en new-agers lang verwachte ‘messiasfiguur’. Hij zal ook door Joden en Moslims aanbeden worden. Of hij zich in het openbaar ‘Maitreya’ zal laten noemen, is niet zeker. Maar hij zal in die duistere kringen wel bekend staan als ‘de Maitreya’. Want de gematria van Maitreya (de letterwaarde) in het Hebreeuws en het Grieks is 666.

Zie ook onze pagina ‘Over de komst van de Antichrist‘.

De Heilige Maagd verscheen in 1846 in La Salette aan de twee herderskinderen Maximim Giraud en Mélani Calvat, en gaf hun een ‘Geheim’. In dat geheim vertelde de H. Maagd over de priesters die “riolen van onzuiverheid” zijn geworden, over Rome dat het geloof zal verliezen, en de zetel zal worden van de Antichrist. Ze zei dat de Antichrist grote wonderen zal doen en velen zal misleiden.

De Antichrist is dus een persoon. Er zijn reeds vele ‘anti-christen’ geweest, en de Evangelist Johannes omschrijft ieder die tegen Christus ingaat als een ‘anti-christ’. Maar de Antichrist waarover het hier gaat is de ‘Zoon des Verders’ die in de laatste dagen zal verschijnen om de wereld te misleiden.

Hij zal zich voordoen als de messias, en hij zal als een god aanbeden worden. Er zal een ‘sprekend beeld’ opgericht worden dat alle mensen, wiens naam niet in het Boek des Levens staat, ertoe zal brengen hem te aanbidden, en bovendien een merkteken te ontvangen, zonder het welk men niets meer kan kopen of verkopen. Dat wil zeggen dat cash geld zal afgeschaft zijn. Ze zijn daar nu al goed mee bezig, onder het mom van ‘geld kan besmet zijn’.

In de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid wordt verschillende malen gewaarschuwd voor de Antichrist en zijn merkteken. Maar laten we eerst even kijken naar enkele visionaire dromen welke enkelen in de VS hebben ontvangen.

De Protestantse voorganger David Eells kreeg deze droom:

Ik was in een middelgrote Amerikaanse stad. Groter dan Pensacola, maar kleiner dan de grotere steden, zoals Chicago. In de stad vonden chaos en paniek plaats. De staat van beleg was ingevoerd en de straten werden overspoeld met paniekerige mensen en VN-troepen – de VN zijn de Verenigde Naties. Ik was vervuld met de Heilige Geest, zoals ik me die in deze droom herinner. In deze droom zou mijn leven op deze aarde spoedig voorbij zijn. Ik wist het. Ik geloof dat deze droom een ​​glimp zou kunnen zijn van wat mijn einde zou kunnen zijn. Ik geloof dat de Heilige Geest mensen voorbereidt op de dingen die komen gaan.

In deze droom vluchtte ik voor de VN-troepen en verstopte ik me in de spleet van dit hoge gebouw. Het had een kleine ingang, niemand kon daar binnenkomen. Omdat je heel mager moest zijn om daar binnen te komen. Ik werd achtervolgd door VN-troepen. Deze jongens waren in volledige gevechtsuitrusting en hadden een zwarte politie-uitrusting aan. Ze droegen zwarte gevechtslaarzen, zwarte overhemden, met witte vlekken op hun schouders waar ‘VN’ op stond, ze hadden zwarte kogelvrije vesten aan, oproerhelmen en ze hadden een volledig automatisch vuurwapen op één arm en ze waren goed voorbereid. Ze hadden minitanks en politiecombi’s op straat waar ze mensen verzamelden.

Ze vonden me, verborgen in de spleet van dit gebouw, ze hadden veel geavanceerde technologie, ver boven alles wat we vandaag kennen. Ze konden je vinden, het maakte niet uit waar je was, of wie je was, of hoe goed je verborgen was geweest… ze konden je vinden. Ze hebben me uit de spleet van dit gebouw geroepen.

Nadat ik die droom had, keek ik naar de technologie die ze hebben en ze hebben veel geavanceerde technologie, veel verder dan we zelfs kunnen bevatten. Ze hebben me gevonden en ik kwam uit het spleetgebouw. Ik was vervuld met de Heilige Geest en was onderworpen aan de autoriteit die de Heer over mij had geplaatst, namelijk deze mensen. Ze gooiden me in de handboeien en brachten me naar wat een combi leek te zijn. Ze hebben me naar een grote gymzaal gestuurd. Toen ik dit grote gymnasium binnenkwam, stonden er twee rijen voor me… heel lang. Aan het einde van deze twee regels stonden deze tafels opgesteld met twee overheidsfunctionarissen en aan de tafels zaten dames.

De mensen in deze lijn, veel van deze mensen waren van de kerk. De meesten van hen waren echter gewone mensen,… burgers. Velen van hen kwamen uit de kerk. Toen ik voor het eerst de gymzaal betrad, helemaal vooraan in de rij, zag ik ze één persoon meenemen en ze naar dit deel van het gebouw, aan mijn rechterkant, brengen en ze brachten ze naar de kamer, waar niemand wist waar ze waren namen ze mee. Ik had mijn eigen ideeën, maar ik wist het niet zeker.

Alle anderen waren bereid te accepteren wat ze aan het doen waren, en iedereen, INCLUSIEF de broeders en zusters dat … … nou, ik geloofde dat de broeders en zusters van mijn kerk de andere kamer binnengingen, en nadat ze die kamer binnenkwamen, de hele kant van de gymzaal, je kon glas zien, je kunt naar buiten kijken. Ze verlieten deze kamer en bewonderden hun nieuwe microchip-implantaat dat net in hun rechterhand was geïnjecteerd. Ze bevonden zich buiten de omtrek van dit gebouw. Rond dit gebouw lag prikkeldraad. Ze konden het gebied daadwerkelijk verlaten en teruggaan naar de bevolking, nadat ze hun nieuwe microchip-identificatie hadden gekregen.

Het deed me pijn, omdat ik zag dat mensen uit de kerk dit ding accepteerden. Ik geloof dat dat ding het merkteken van het beest was. Het punt is, ik had geen medelijden met die mensen, omdat ik me realiseerde dat het niet echt mijn broers en zussen waren, dat ze hun beslissing hadden genomen om te kiezen wat volgens mij het merkteken van het beest was, en ze hadden gekozen dood. De bijbel zegt dat als je dat ding ontvangt, je gaat verbranden. Ik had geen enkele gevoelens tegenover die mensen. Mijn focus was helemaal op de Heer gericht.

Toen ik de voorkant van deze rij bereikte, werd ik naar een van de tafels geleid en één van de dames daar begon me om al mijn informatie te vragen. Ze vroeg me om mijn naam, mijn sofinummer, mijn telefoonnummer, mijn adres en al mijn informatie. Ik gaf het haar, ik beantwoordde elke vraag. Ik voelde me een dubbel deel van genade en barmhartigheid en vrede kwam in mij op. Ik voelde echt het vuur van God, begon in mij te roeren. Het was bijna alsof hoe dichter ik bij mijn dood kwam, hoe dichter ik bij vrede kwam. Ik wist waar ik heen ging, ik kende de Heer … en ik wist dat de Heer in mij was. Wat mij betreft was ik al dood, want Jezus woonde in mij.

Nadat ik aan tafel was gekomen nadat ze me al deze vragen had gesteld, … vroeg de dame me ‘Ben je klaar om je nieuwe microchipimplantaat te ontvangen’ … en ik keek naar haar en was een beetje verbaasd en verwonderd over haar, over hoe mensen zo verwaterd en blind kunnen zijn en de waarheid niet kennen. De Bijbel vertelt ons duidelijk over deze dingen die komen gaan. Je zou ernstig blind of verwaterd moeten zijn om het niet te weten. Ik zei: ‘Pardon, mevrouw, daar heb ik niets mee te maken. Ik geloof in Jezus Christus, en ik geloof dat dat het Merkteken van het Beest is, daar zal ik niets mee te maken hebben. Ze keek me aan en zei ‘Oh, nou, je moet dat soort gedachten nu meteen doden.’ En ze zei ‘Lees dit’ en gaf me een stuk papier. Ze zei ‘kom terug nadat je dit hebt gelezen’. Ik keek naar de kop en er stonden 101 redenen op waarom je het nieuwe microchipimplantaat zou moeten krijgen. Opgesomd waren alle voordelen hiervan. Ik denk dat als je een gemiddelde burger was, je zou denken dat het iets uitstekends was. Stop de misdaad, geen vermiste kinderen meer… Het loste veel problemen op. Het leek een uitstekend uitkeringsprogramma. Het enige is dat dit document niet alle nadelen opsomde.

Dus ik keek met afgrijzen naar dit papier en verfrommelde het en voelde nog meer van het vuur van God door mij heen komen, rechtvaardige verontwaardiging steeg in mij op. Bijna alsof er vuur uit mijn ogen kon schieten en deze tafel voor me uit zou blazen. Ik voelde me van binnen verbrand, bij deze dame, bij wat ze mensen vroeg te doen. Ik verfrommelde dit papier en gooide het op de grond, en ik keek naar de dame en zei ‘kijk, dame, ik kan niet ontkennen dat Jezus Christus Heer der Heren en Koning der Koningen is, en als ik jou was, zou ik het hakken uit mijn rechterhand en smeken om Zijn genade. De dame keek me aan en lachte gewoon. Ik denk dat ik haar amuseerde. Ze zei tegen een bewaker dichtbij … ‘we hebben nog een fruitcake’. Hier, breng hem daarheen. Ik was de ENIGE, aangezien ik in die hele rij van twee hoofdlijnen voor me stond. Toen ik daar voor het eerst binnenkwam, was er één persoon uit de hele rij die deze kamer binnenging. Ik was de enige sinds die persoon. Misschien waren er ergens tussen de honderd en tweehonderd mensen die mij voorgingen. Er was dus maar één persoon, behalve ik, die dit ding niet heeft ontvangen.

Ze brachten me naar de kamer waar ze een guillotine hadden. Dat verbaasde me. Geen van de dromen verbaast me, ze gebeuren allemaal zoals ik dacht dat ze zouden kunnen gebeuren. Het punt is dat ik ben opgevoed om te geloven dat we opgenomen zouden worden voordat alles gebeurt. De Heilige Geest heeft me ertoe gebracht om toen anders te geloven. De bewakers hebben me vastgebonden en ik keek omhoog, en de guillotine maakte zich klaar om op mijn hoofd te vallen, en lof en dankbaarheid en vrede overspoelden mijn hart en vreugde omdat ik wist dat mijn einde op aarde eraan kwam, en ik  zou spoedig mijn beloning ontvangen voor wat de Heer in mijn leven hier op aarde had gedaan. Ik wist waar ik heen ging en ik wist het zeker. Ik begon ‘halleluja, Heer, ik kom thuis’ te zeggen, vlak voordat dit ding op mijn hoofd belandde … en toen werd ik wakker.

Maurice Sclar, een andere Amerikaanse Protestantse voorganger, ontving volgend visioen in 2014:

“Ik zag wat er klein uitzag…. Ik weet niet hoe ik ze moet noemen, ze zagen eruit als een kiosk. Het was een klein gebouw dat leek op een prefab-type gebouw. Deze kleine kiosken stonden in elk stadje … … overal. Mensen leden honger, hadden geen eten, er werd geplunderd en er liepen bendes rond … het was gewoon verschrikkelijk. Mensen leden honger. Deze dingen waren geavanceerd en goed geadverteerd. ‘Voedsel, water en onderdak, kom gewoon hier binnen en we zullen je helpen’ Het was erg uitnodigend en veel mensen gingen … ’Er gaat eten los’. Het was een val, ze gingen erin en het was net als in de bijbel, het spreekt over het merkteken van het beest.”

“Er was een hologramfilm soort van … waar de antichrist driedimensionaal was, het was alsof hij voor je stond, maar dat was hij niet. Ik heb technologie nog nooit zo geavanceerd gezien. Ze zeiden …… ‘het komt goed met je, we zullen voor je zorgen, buig gewoon op je knieën en ontvang me’ Bijna alsof hij Heer is, maar hij zei het op zo’n manier dat het niet leek als een groot probleem, maar het was. Ze konden de persoon niet aanraken totdat ze op hun knieën gingen zitten. Ik stopte dat niet in wat ik schreef, maar toen ze op hun knieën gingen, was er een automatisch ding dat werd gestempeld. Het zag eruit als een elektronische tatoeage of stempel. Ik geloof in sommige delen van de wereld, het was op hun voorhoofd, sommige delen waren op hun hand. De rechterhand, maar ik zag een voorhoofd. En toen gingen ze deze kamer achterin binnen, en ze hadden eten en ze konden eten, ze sliepen, maar toen ze naar buiten kwamen, waren ze als zombies. Ze waren gek geworden, ze waren in een complete overname, zoals de film ‘i robot’. Het was alsof ze hun hele wezen overnamen. Ze hebben hun ziel verloren. Je kon het zien. Velen van hen, degenen die jong waren, degenen die fit waren, werden onmiddellijk in het leger gebracht, deze politie, en ze kregen wapens en ze waren als zombies, ze gingen naar buiten en voegden zich bij de politie die iedereen aan het opruimen was.”

“Dan waren er een paar waar ik naar keek, twee of drie… Het was gruwelijk. Sommige waren er niet. Ze zeiden ‘nee, dat kan ik niet. Ik zal die stempel niet nemen, ik zal niet voor u buigen, ik zal niet voor u buigen … ’Toen was er een vreselijke marteling. Ze werden gemarteld en toch gebeurde er niets aan de buitenkant, het waren de pijncentra van hun hersenen. Ze schreeuwden. Ze schreeuwden en schreeuwden en als ze uiteindelijk nog steeds niet toegaven, dan was er zoals dit licht dat aanging, en dan zouden deze lasers gewoon … het was als een rode laser, of oranjerood en het schoot dwars door hun hersenen en hun hart, en daarna sneed het hun hoofd eraf. Direct daarna was het alsof ze gewoon verbrand waren. Ik weet niet of dit slechts een droom was, maar het was heel erg levendig ”

Het proces van doden gaat snel nadat de Antichrist niet is geaccepteerd. Hij (Maurice) praat later over degenen die niet bogen, hun lichaam werd binnen enkele seconden verbrand. Hun lichamen zouden worden verbrand, wat resulteert in een kleine hoop as van deze lasers. Hij zei dat het zo snel ging en dat de efficiëntie beangstigend was. Hij herinnerde zich terug aan de holocaust, dit was zoveel sneller en efficiënter. Hij zei dat dit proces wereldwijd plaatsvond, niet alleen in Amerika.

Ook de Amerikaan Ken Peters kreeg een droom over concentratiekampen en zijn eigen onthoofding:

Deze mannen bonden me vast en zeiden: “Je kunt aan Hem verzaken.” Ik zei: “Nee, ik kan Hem niet verloochenen, want Hij is de Heer van alles en hij zou jouw Heer moeten zijn.” Dat was mijn geweldige preek. Ik wou dat het veel langer had kunnen duren, maar waarschijnlijk als ik ermee was begonnen, had ik het verprutst alsof ik al het andere had verprutst.

Toen deze man mijn hoofd eraf sneed, zag ik dat zodra het mijn nek raakte, zodra het mes mijn nek raakte, ik weg was. Ik voelde helemaal geen dood. Ik stond Zijn hand vast te houden en keek neer op het toneel. Het was heel grotesk. Mijn hoofd was afgesneden en ik bloedde hevig. Hoewel deze Hand me in de lucht hield, was ik eigenlijk meer geïnteresseerd in het zien van me dood dan in het feit dat ik van de dood was bevrijd.”

In het Boek der Waarheid staat inderdaad dat de Antichrist een merkteken zal introduceren:

Als hij opduikt, zal hij gezien worden als één van de meest charismatische politieke leiders aller tijden. Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame persoonlijkheid zal de meeste mensen voor de gek houden. Hij zal liefde en mededogen uitstralen en zal als Christelijk aanzien worden. Na verloop van tijd zal hij veel volgelingen aantrekken die in aantal zullen toenemen waardoor hij op Mij, de Messias, gaat lijken. Er zal gezien worden dat hij de eenheid onder alle naties bevordert en hij zal geliefd zijn in bijna elk land van de wereld. Bovendien zal blijken dat hij over bovennatuurlijke vaardigheden beschikt. Velen zullen geloven dat hij door Mijn Vader gestuurd werd en dat hij Mij, Jezus Christus, de Redder van de wereld, is.

Zij zullen tot hem bidden, van hem houden, hun leven voor hem opgeven en hij zal lachen en de spot met hen drijven wanneer zij hem niet kunnen zien. Dit zal de grootste misleiding aller tijden zijn en het plan bestaat erin jullie ziel te roven, jullie van Mij af te nemen. Hij en de Valse Profeet, die als een koning op de Stoel van Petrus zal zitten, zullen heimelijk een ene-wereldreligie beramen. Dat zal een soort van christelijke religie lijken te zijn, die de liefde uitdraagt. Deze zal echter niet de liefde voor elkaar, die van God komt, bevorderen. In plaats daarvan zal deze de liefde voor de Antichrist en de trouw aan hem alsook de eigenliefde propageren. De gruwel houdt hier niet mee op want zodra zij Gods kinderen verleid hebben, zal de aanval ingezet worden. Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen moeten deelnemen. Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot voedsel en hoe jullie leven. Voorschriften, veel voorschriften, zullen ertoe leiden dat jullie gevangenen worden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het merkteken van het beest zijn.

666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie. Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken, ontworpen om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien. (Jezus Christus, 1 juni 2012)

Er staat tevens dat hij velen zal ombrengen:

Hij zal gezien worden als de boodschapper van liefde, vrede en eendracht in de wereld. De mensen zullen op hun knieën vallen en hem aanbidden. Hij zal jullie zijn macht tonen en jullie zullen geloven dat het van goddelijke oorsprong is. Maar dit is niet zo. Hij zal jullie onderrichten op een manier die soms vreemd zal lijken. Ware gelovigen zullen weten dat hij niet van het Licht is. Zijn opschepperige, hoogdravende houding zal verborgen worden achter louter kwaad. Hij zal pronken en zal tentoonspreiden wat lijkt op echt medelijden en liefde voor iedereen. Achter deze façade is hij echter vol haat voor jullie, Mijn geliefde kinderen. Hij lacht achter gesloten deuren.

Mijn kinderen, hij zal jullie verschrikkelijk in de war brengen. Hij zal machtig, zelfverzekerd, humoristisch, zorgzaam, liefhebbend lijken en zal gezien worden als een redder. Zijn knappe gezicht zal iedereen aantrekken maar hij zal snel veranderen.

Hij zal grote schade aanrichten in de wereld en zal velen vermoorden. Zijn terreurdaden zullen voor iedereen duidelijk te zien zijn. Hij zal jullie onafhankelijkheid vernietigen en hij zal instrumentaal zijn bij het voeren naar het teken – het teken van het Beest. Jullie, Mijn kinderen, zullen sterk moeten zijn. Aanvaard het teken niet want als jullie dat doen, zullen jullie onder zijn kwaadaardige, hypnotische invloed komen. (Jezus Christus, 15 november 2010)

En er staat ook dat, wie het Zegel niet heeft, gevonden zal worden en ter dood zal worden gebracht:

Wanneer jullie gedwongen worden om te lijden en het teken van het Beest te aanvaarden, of te sterven, zullen jullie om Mij schreeuwen. Jullie zullen dan vechten om het Zegel van de Levende God, dat Ik door Mijn Vader in deze boodschappen aan de wereld geschonken heb, te vinden – maar tegen dan zal het te laat zijn. Enkel diegenen die het Zegel aannemen, het in huis hebben of het op zich dragen, zullen beschermd worden. Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel. (4 april 2013)

Dat komt overeen met de visioenen van die Amerikaanse Protestanten (die niet in Katholieke profetieën geloven). Dat men onthoofd wordt, wil uiteraard niet zeggen dat men niet gered wordt. Als men volhardt en voor Jezus kiest, en het merkteken afwijst en geen trouw zweert aan de Antichrist, dan wordt men gered en sterft men als martelaar. In Apocalyps wordt dan ook gesproken over diegenen die onthoofd werden omdat ze het merkteken van het Beest weigerden:

“En ik zag tronen en zij namen daarop plaats en hun werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het Beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en hun hand. En zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang.”

Apoc. 20,4

Moge dit artikel dus een aansporing zijn om kruistochtgebed nr. 33 te bidden, ter bescherming tegen allerhande plagen, rampen en uiteindelijk ook vervolging.

God sprak bij het aanreiken van zijn Zegel van bescherming:

Ik verlang jullie allemaal, lieve kinderen, die Mijn liefde voor jullie kennen en bevatten, op te nemen in Mijn mooi Nieuw Paradijs op aarde. Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal passeren en dat jullie beschermd zullen worden. Want Ik laat jullie nu het Zegel van Mijn liefde en bescherming na. Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van diegenen die ontbering zullen veroorzaken in jullie landen. Mijn Zegel is Mijn belofte van redding. Met dit Zegel zal Mijn kracht door jullie stromen en zal er jullie geen kwaad overkomen. Dit is een wonder, kinderen, en enkel diegenen die buigen voor Mij, hun Heer en Schepper van alle dingen, zoals kleine kinderen met liefde voor Mij in hun hart, kunnen gezegend worden met dit goddelijk geschenk. Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God.

Bid dit kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en dankbaarheid.

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.

Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.

Ik houd van U, lieve Vader.

Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

Ga, Mijn kinderen, en vrees niet! Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk van jullie liefdevol geschapen heeft.

En de Heer zei eveneens, toen Hij de boodschap over het merkteken gaf:

Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie opdragen wat te doen. Velen zullen het merkteken aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen. Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed (33), is jullie reddingslijn. Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden. Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger.

Jullie zullen voedsel, dat enkele jaren goed blijft, verborgen moeten houden. Jullie zullen jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water moeten opslaan en allerhande heilige voorwerpen in jullie buurt houden. Mijn Restkerk zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak gegeven worden als dat nodig is. Er is nu veel planning nodig. Diegenen die lachen om wat jullie doen, of die zeggen: Jezus zou jullie toch niet vragen om dat te doen? Bevoorraadt Hij al Zijn volgelingen niet in hun tijd van nood? Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Het maakt dus niet uit, als jullie maar een beetje voedsel hebben, want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn. Bid intens voor die zielen die niet in staat zullen zijn om het merkteken te vermijden.

Dit zijn geen loze beloften! En diegenen die de eindtijd overleven, zullen, samen met de verrezen rechtvaardigen, met een vernieuwd lichaam opgenomen worden in het Paradijs; de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.

Dat is waarop we onze blik moeten vestigen, en waarom we veel moeten bidden en offeren om zoveel mogelijk zielen te redden. Het enige dat we moeten doen, is bidden, het geschenk van het Zegel aannemen, en ons een beetje voorbereiden (kleine mondvoorraad voedsel aanleggen, etc.).

Hier kunt u meer vernemen over het Zegel.

Advertentie