De Waarschuwing en de tijd daarna

De Waarschuwing zal lang niet iedereen bekeren. Wellicht zullen de geleerde atheïstische wetenschappers verstokt blijven. Dat komt ook duidelijk naar voor in de boodschappen. En via de media zal het bericht verspreid worden dat de Waarschuwing een illusie was. Velen zullen dit slikken en terugkeren naar hun oude zondige leven:

Hoewel de Waarschuwing een grootse daad van barmhartigheid is, moeten Mijn kinderen begrijpen dat dit slechts de eerste fase is in wat voor al Mijn kinderen een zeer lastige en moeilijke tijd zal zijn. Want daarna zullen die verharde zondaars en volgelingen van Satan Mijn bestaan ontkennen. Atheïsten zullen zeggen dat het een wereldwijde illusie was. Wetenschappers zullen naar een logische verklaring zoeken, maar er zal er geen zijn. Ondertussen zullen Mijn volgelingen verscheurd zijn. Vele miljoenen zullen zich bekeerd hebben, maar zij zullen in de war zijn door de leugens die door de verdorven groepering, de dodelijke ene-wereldorganisatie wiens doel erin bestaat de kleine mensen uit eigen winstbejag te vernietigen, verspreid worden. Kinderen, als er niet genoeg mensen op het rechte pad kunnen blijven, zal het niet mogelijk zijn om de impact van de kastijding af te wenden. Want het is dan dat God de Vader zich in beweging zal zetten om te beletten dat de zondaars Zijn schepping en Zijn kinderen vernietigen. (Jezus Christus, 3 juli 2011)

Mijn kruis zal het bewijs zijn van Mijn manifestatie van Mijn goddelijke barmhartigheid, reeds zo lang aan de mensheid beloofd. Het zal overal ter wereld in de lucht gezien worden. Een rust zal neerdalen over heel de aarde ten gevolge van deze daad van goddelijke interventie, verleend aan Gods kinderen om hen uit hun sluimer te doen ontwaken. Maar de gevallen engelen zullen al Gods kinderen aanvallen door middel van hun toegewijd leger dat Mijn beker van redding zal weigeren. Zo verbitterd, met harten van steen en aangetast door de smet van Satan, zullen zij diegenen bestrijden die van God houden. Hun aantal zal niet opgewassen zijn tegen diegenen die de waarheid volgen, maar toch zal hun haat hen inspireren om snode daden te beramen die deze vrede en rust zullen tenietdoen. Dezen zullen een plan orkestreren om de wereld ervan te overtuigen dat deze gebeurtenis in werkelijkheid een kosmisch ongeluk was waarvan zij zullen zeggen dat wetenschappers dit kunnen bewijzen. Jammer genoeg zullen velen vervolgens geloven dat dit het geval is en veel van Gods kinderen zullen terugvallen in hun oude zondige leven dat zij eens leidden. De strijd om de zielen zal dan beginnen en het zal enige tijd duren tot dit de laatste confrontatie bereikt, wanneer Mijn Tweede Komst een einde zal maken aan de verdorvenheid. (Jezus Christus, 12 juli 2012)

Bescherming door het Zegel

Na de Waarschuwing zullen de grote gebeurtenissen beginnen, waaronder oorlog en vervolging, en dan zal ook de Antichrist op het wereldtoneel verschijnen. Het Zegel van God (Kruistochtgebed nr. 33) biedt bescherming tegen het leger van de Nieuwe Wereldorde en de Antichrist. Ons huis zal onzichtbaar gemaakt worden! De specifieke beloftes op een rij:

 1. Satan en zijn gevallen engelen hebben geen macht over hen. (8 maart 2012)
 2. Aan al diegenen met het Zegel wordt een plaats toegekend in het Nieuwe Paradijs. (23 augustus 2013)
 3. Alleen zij met het Zegel van de Levende God ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel (veroorzaakt door het dragen van het Merkteken van het Beest). (4 april 2013)
 4. Ik, de Moeder van Verlossing, zal die toevluchtsoorden (waar de Heilige Mis wordt opgedragen) beschermen. Door het Zegel van de Levende God, door mijn Vader aan de wereld gegeven, aan de binnenmuren te bevestigen, zullen die (toevluchtsoorden) onzichtbaar blijven voor Gods vijanden. (5 augustus 2013)
 5. Jullie moeten altijd het Gezegende Zegel van de Levende God in jullie huizen bewaren in om het even welk formaat, en jullie moeten het ook bij je dragen. Dit zal jullie beschermen tegen elke vorm van vervolging. Jullie zullen de nodige sterkte verkrijgen om trouw aan God te blijven en aan alles wat duidelijk in de Allerheiligste Bijbel staat opgetekend. (11 oktober 2013)
 6. Dit zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes (Boek Openbaring) en er zijn veel goddelijke machten aan verbonden. (17 mei 2012)
 7. Het Zegel van de Levende God zal jullie beschermen tegen het Merkteken van het Beest. (5 mei 2014) Wees de boodschap indachtig van 15 november 2010: ‘Aanvaard niet het Merkteken want als jullie dat doen (daarin toestemmen), zullen jullie onder zijn kwaadaardige, hypnotische invloed vallen.’
 8. Diegenen met het Zegel zullen beschermd worden tegen het leger van de Nieuwe Wereldorde: “Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger. (1 juni 2012)”
 9. Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, moed en veiligheid te beschermen tijdens gelijk welke oorlog indien ze Kruistochtgebed (33), het ‘Zegel van de Levende God’ blijven bidden. (17 mei 2012)
 10. Wanneer alles ondraaglijk lijkt zullen diegenen verlichting in hun lijden ontvangen dat de mensheid ten gronde richt, waaronder (de gevolgen van) zonde, oorlogen, hongersnood en ziekte. (23 aug. 2014)
 11. Het Zegel zal hen in staat stellen om de tegenstand te weerstaan waarmee ze zullen worden geconfronteerd als het Christendom wordt aangerand. (7 juni 2014)
 12. Het Zegel van de Levende God zal jullie tijdens oorlogen voor lichamelijke en geestelijke dood behoeden. (21 september 2013)
 13. Jullie zullen immuun worden voor het lijden dat de Antichrist over de wereld gaat brengen. (30 augustus 2013)

Onze eigen huizen zullen beschermd worden en onzichtbaar gemaakt worden, door het Zegel van de Levende God.

666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie. Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken, ontworpen om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien. Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie opdragen wat te doen. Velen zullen het merkteken aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen. Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed (33), is jullie reddingslijn. Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden. Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger. (1 juni 2012)

De plaatsen waar een H. Mis kan gecelebreerd worden, zullen toevluchtsoorden zijn:

Dus terwijl het restleger door priesters en andere christelijke geestelijken geleid zal worden, zullen er veel lekendienaren zijn, aangezien dit een tijd zal worden waarin er een tekort aan priesters zal zijn. Jullie, Mijn leerlingen, zullen jullie moeten verzamelen en hosties voor de communie moeten opslaan, want zij zullen moeilijk verkrijgbaar worden. Diegenen onder jullie die Rooms-katholiek zijn, zullen Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden of beschutte kerken.

Een missie, vergelijkbaar met de Duitse nazivervolging waarbij de Joden opgejaagd werden, zal in het leven geroepen worden om de zogenaamde verraders van de nieuwe-wereldkerk, waarvan jullie gezegd zal worden dat deze voor alle religies is, uit te roeien.

Jullie zullen beschuldigd worden van het schenden van de mis en hun nieuwgevormde misvoorstelling, waarbij Ik niet tegenwoordig zal zijn in de Heilige Eucharistie, want deze mis zal in de ogen van Mijn Vader een gruwel zijn. In de Missen die opgedragen worden in die centra en toevluchtsoorden waar jullie trouw beloven aan de transsubstantiatie, om ervoor te zorgen dat het Sacrament van het Heilig Offer authentiek is en door Mijn Vader aanvaard wordt, zullen Mijn Lichaam en Bloed tegenwoordig zijn.

Ik zal jullie blijven onderrichten terwijl jullie doorgaan met het wereldwijd oprichten van ‘Jezus aan de mensheid’-gebedsgroepen. Er worden er elke dag al vele gevormd. Ik dank diegenen die Mijn instructies opgevolgd hebben en gehoorzaamheid betonen.

Leef in vrede! Jullie moeten zekerder worden. Negeer angst want deze komt niet van Mij! We groeien nu aan en breiden uit naar elke hoek van de aarde. Weldra zullen allen volgen en wanneer dat gebeurt, zullen de gebeden de wereld veranderen door bekering. Ik houd van jullie allemaal. Ik ben dankbaar en ontroerd dat jullie onmiddellijk aan Mij gehoor gegeven hebben doorheen deze belangrijke missie, de grootste, georkestreerd om alle zondaars thuis bij de Vader en buiten het bereik van de invloed en de bekoringen van het Beest te brengen.  (Jezus Christus, 11-11-2012)

Maar, de Heer zegt ook duidelijk dat Hij niet verlangt dat men z’n huis verlaat om permanent naar een toevluchtsoord te trekken; het eigen huis zal ook een soort toevluchtsoord worden door de bescherming van het Zegel (zie ook hierboven):

Vandaag vraag Ik dat al diegenen die aanvaarden dat Ik nu, door het Boek der Waarheid, tot de hele wereld spreek, zich voorbereiden. Laat Mijn boodschappen jullie nooit zorgen baren, verontrusten of paniek bij jullie veroorzaken! Geloof nooit dat Ik jullie zou vragen om uit jullie huis naar toevluchtsoorden te vluchten, want dat bevel komt niet van Mij! De toevluchtsoorden waarover Ik spreek, zijn die plaatsen waar jullie heen moeten gaan om de Mis te bekomen en de Sacramenten te ontvangen. (11 oktober 2013)

Materiële en geestelijke voorbereiding in huis

We moeten ons goed voorbereiden op de tijd na de Waarschuwing: dit zijn de laatste paar jaar vóór de Wederkomst van Jezus Christus. De tijd is nu kort, dus wie nog voorbereidingen moet treffen: doe het nu , wanneer het nog kan. Hier enkele fragmenten:

Wees ervan verzekerd dat door het onheil dat nu in de wereld wordt voorbereid en als het streefdoel om jullie met lege zakken achter te laten werkelijkheid wordt, pas dan zullen jullie beseffen hoe weinig waarde geld bezit. Als zij, het kwaadaardige wereldsysteem, jullie geld overneemt en jullie onmachtig maakt om het te beroeren zonder dat jullie akkoord gaan met hun voorwaarden, zullen jullie uiteindelijk beseffen dat jullie een alternatieve weg naar geluk nodig hebben. Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie zullen dan moeten spartelen om te overleven. Degenen met overlevingsinstincten zullen dit gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd nooit hebben moeten krommen om te werken. Zaden om jullie eigen voedsel te kweken, zullen voor jullie meer waard zijn dan een miljoen dollars. Een eenvoudige vrucht zal jullie meer waard zijn dan een glanzende auto. (Jezus Christus, 30 november 2010)

Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie toegang tot voedsel en andere noodwendigheden zal enkel mogelijk zijn door het merkteken, de identificatie waarover Ik sprak. Alsjeblieft, aanvaard dit merkteken alsjeblieft niet want dan zullen jullie voor Mij verloren zijn! Dit merkteken zal jullie niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk doden. Blijf buiten dit gezagsgebied! Begin nu met jullie voedselvoorraden, dekens, kaarsen en water te regelen als jullie het ontvangen van het merkteken, het teken van het Beest, willen vermijden! (Jezus Christus, 17 april 2011)

Voorzie dat jullie gezegende kaarsen in huis hebben! Bevoorraad jullie nu, want deze zullen jullie in het Licht van bescherming houden! Zo jullie geen slaaf van deze afschuwelijke leer willen worden, moeten jullie nu plannen. Koop gaskookplaten, dekens, gedroogd en ingeblikt voedsel, waterzuiveringstabletten, kaarsen samen met religieuze afbeeldingen om jullie en jullie familie staande te houden tijdens de Grote Kastijding die op de Waarschuwing zal volgen. (Jezus Christus, 8 juli 2011)

Jullie zullen voedsel, dat enkele jaren goed blijft, verborgen moeten houden. Jullie zullen jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water moeten opslaan en allerhande heilige voorwerpen in jullie buurt houden. Mijn Restkerk zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak gegeven worden als dat nodig is. Er is nu veel planning nodig. Diegenen die lachen om wat jullie doen, of die zeggen: Jezus zou jullie toch niet vragen om dat te doen? Bevoorraadt Hij al Zijn volgelingen niet in hun tijd van nood? Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Het maakt dus niet uit, als jullie maar een beetje voedsel hebben, want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn. (Jezus Christus, 1 juni 2012)

Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent. Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen aanspoor om te proberen een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk jullie eigen oogst te telen. (Jezus Christus, 16 mei 2012)

Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. Jullie moeten – zelfs maar een paar – zaadjes planten, zuivere zaadjes, die niet verknoeid zijn door een menselijke ingreep. Ik zal de vruchten, die zij zullen opleveren, vervolgens vermenigvuldigen en dan zal iedereen genoeg te eten hebben wanneer de wereld grote honger zal lijden. […] Jullie moeten nu voorbereidingen treffen, alsof er een oorlog op komst is, en zoals jullie het zouden doen wanneer het voedsel gerantsoeneerd wordt. Heb genoeg water in huis want alles wat jullie opslaan, zal door Mij vermenigvuldigd worden! (Jezus Christus, 31 augustus 2013)