Foto: Pixabay (publiek domein).

In België heeft de Liga voor Mensenrechten de Belgische Staat gedagvaard voor de Brusselse Rechtbank wegens het ontbreken van een wettelijke basis voor de coronamaatregelen. Goed zou je denken. Maar de Liga ijvert voor de snelle introductie van een pandemiewet, iets waar de Minister van Binnenlandse zaken reeds volop mee bezig is.

De Liga schaart zich achter de coronamaatregelen, maar maakt duidelijk dat de wettelijke basis in principe ontbreekt:

De wettelijke basis die momenteel gebruikt wordt, m.n. de wet op de civiele bescherming, de wet op de civiele veiligheid en de wet op het politieambt volstaat niet om de drastische beperkingen van onze grondrechten te rechtvaardigen. Dergelijke wetten kunnen gebruikt worden in crisissituaties waar zeer urgente maatregelen nodig zijn. Maar een jaar na het uitbreken van de coronapandemie kan men bezwaarlijk voorhouden dat we ons nog steeds in dergelijke situatie bevinden.

Om er zeker van te zijn dat de overheid de noodzakelijke maatregelen in het kader van de pandemiebestrijding kan nemen op een legale manier, met respect voor de regels van onze rechtstaat, dringen we dan ook aan op het uitvaardigen van een pandemiewet.

In afwachting daarvan vragen we aan de rechter:

  • de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie te verbieden om nog nieuwe maatregelen te nemen op grond van het MB van 28 oktober 2020 in afwachting van de pandemiewet
  • de maatregelen die genomen zijn op grond van het MB van 28 oktober 2020 in te trekken in afwachting van de pandemiewet
  • de minister van Justitie te bevelen om aan zijn diensten instructie te geven geen overtredingen meer vast te stellen en geen vervolging meer in te stellen die uitvoering geven aan het MB van 28 oktober 2020 in afwachting van de pandemiewet.

Verder vraagt de Liga een dwangsom van 5000 euro van de Belgische Staat per inbreuk. Ze hopen daarmee dat de pandemiewet er zo snel mogelijk komt.

De Belgische federale regering is uiteraard al bezig met het ontwerpen van zo’n pandemiewet. De aanklacht van de Liga is slechts een rookgordijn, zodat de regering zich daarachter kan verbergen als ze die wet introduceren, en wij aldus de indruk krijgen dat onze mensenrechten worden gerespecteerd. Want wat zullen de gevolgen zijn? Nog minder vrijheden, en nog meer dictatoriale willekeur van het Belgische regime. Onder het mom van bezorgdheid om onze ‘mensenrechten’ worden onze rechten middels een vodje papier ontnomen!

Begin februari had MR-Kamerlid Nathalie Gilson nog ernstige bedenkingen bij die zogenaamde pandemiewet. Ze merkte op dat in de geschiedenis bepaalde dictaturen geïnstalleerd werden door parlementaire meerderheden.  “Het parlementaire debat volstaat niet, we moeten goed opletten bij de basis van de maatregelen. Voor de MR-fractie mag er geen sprake zijn van een wet die in de toekomst langdurige beperkingen kunnen opleggen”, aldus Gilson.

De leden van de regering, waaronder Joachim Coens van de CD&V noemen deze wet die feitelijk de installatie van een dictatuur betekent, “een stap vooruit voor onze democratie.” Het probleem is dat zo’n zogenaamde pandemiewet helemaal niet nodig is; enkel als rechtvaardiging voor hun lockdowns en andere ‘coronamaatregelen’ als onderdeel van de Grote Reset van het WEF en de feitelijke grondvesting van een New World Order waarin iedereen slaaf is van het ‘systeem’.

De Canadese klokkenluider die het hele plan uit de doeken deed, schreef vorig jaar:

De nieuwe wereldeconomie omvat de introductie van een digitale valuta, een universeel basisinkomen, vaccinatievereisten voor reizen en ‘The World Debt Reset Program‘ of het Wereld-schuldenresetprogramma. Een continue cyclus van lockdowns vanaf dit jaar tot in 2021 zal uiteindelijk leiden tot een internationale economische ineenstorting. Overheden over de hele wereld zullen burgers een aantrekkelijke uitweg bieden door te beloven alle persoonlijke schulden (hypotheken, leningen, creditcards, enz.) kwijt te schelden.

En belangrijker (wat we nu zien met de opkomende vermeende ‘derde golf’:

Naarmate de vaccins worden uitgerold, zullen alle virusuitscheidingen, mutaties en vaccinletsels worden toegeschreven aan een “derde golf” die een hoger sterftecijfer en een hogere infectiegraad omvat. Iedereen die het niet eens is met de vaccins, wordt het recht ontnomen om vrij te reizen en wordt ofwel vastgehouden in de isolatiecentra of wordt gecontroleerd op huisarrest totdat ze ermee instemmen om eraan te voldoen.

Gedurende deze tijd zullen medische faciliteiten hun maximale capaciteit bereiken en zal de overheid de lockdownbeperkingen versterken door een derde lockdown in te voeren tegen het tweede kwartaal van 2021. Grote voorraadtekorten, uitval van de toeleveringsketen en economische instabiliteit worden verwacht, terwijl alle individuen op een universeel basisinkomenprogramma worden gezet om honger, dakloosheid en burgerlijke onrust te beteugelen. Tegen het derde kwartaal wordt van de regeringen verwacht dat ze militair personeel inzetten in grote stedelijke gebieden en wegen om checkpoints te creëren. Deze tactieken zijn in 2020 al uitgetest. Iedereen die van deze systemen afhankelijk is, wordt gedwongen op het HealthPass-vaccinatieschema gezet. Iedereen die het er niet mee eens is, wordt beschouwd als een “bedreiging voor de volksgezondheid” of “vijand van de staat”.

Een derde golf en lockdown tegen het tweede kwartaal van 2021… dat is tegen de lente. Ze zitten mooi op schema!

Bron: mensenrechten.be; VRTnws