We weten uit Bijbelprofetie dat op een gegeven moment – vrij kort voor de echte glorieuze wederkomst van Jezus Christus – een man zal opstaan die zich zal voordoen als Christus, als God. Hij zal aanbeden worden, aan het hoofd van een globale wereldregering en een ene-wereldreligie staan, en zal een merkteken introduceren zonder het welk niemand nog iets zal kunnen kopen of verkopen: het merkteken van het Beest waarin het satanisch nummer 666 zal ingebed zijn, dat verbonden zal zijn met een cashloos financieel betaalsysteem. Dit nummer is tevens het getal van de naam van die Antichristfiguur. Dat die tijd voor de deur staat mag wel duidelijk zijn. Het is pas in onze tijd dat de technologie bestaat om dat merkteken te realiseren – een chip en cashloos geld (wellicht cryptogeld). Het “Beeld van het Beest” kan dan wel eens een superkrachtige AI-robot zijn. Terwijl velen denken dat deze Antichrist een tiran zal zijn, een wreedaard, een monster, zal dit echter naar de buitenwereld toe niet zo zijn. In zeer vele profetieën worden ons waarschuwingen gegeven. Satan kan zich vermommen als een engel van het licht, zo zal ook de Antichrist – de personificatie van Satan in mensengedaante – zich vermommen als komende van het licht. En zeer velen zullen hem daarom niet herkennen en in dwaling gevoerd worden. Christus zal namelijk nooit meer in het vlees rondlopen op deze aarde.

Er zijn twee dingen waaraan de wakkere mensen hem zullen kunnen herkennen: het tijdstip waarop hij verschijnt en zijn natuur. Echter, velen zullen hem niet herkennen, net zoals velen nog steeds de valse paus – de Valse Profeet – die overduidelijk aanstuurt op een ene-wereldreligie – nog steeds niet herkennen.

Wie is hij?

Reeds Jezus zelf waarschuwde ons voor de komst van valse christussen in de eindtijd:

Jezus antwoordde: ‘Past op dat ge u door niemand laat misleiden. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en velen zullen zij misleiden.[…] Wanneer dan iemand u zegt: Hier is de Christus of daar, gelooft het niet! Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk zou zijn zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Ziet, Ik heb het u voorspeld. Als men u dus zegt: Hij is in de woestijn, loopt dan niet uit; of: Hij is binnenshuis, gelooft het niet. Want zoals bliksem uitschiet van het oosten en licht tot in het westen, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon. […] Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, alle stammen van de aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met grote macht en heerlijkheid.

Matteüs 24,1-31

Sint Paulus schreef over de komst van de Antichrist, welke hij de “zoon des verderfs” noemde, en de tekenen waaraan we hem kunnen herkennen:

Wij moeten u echter verzoeken, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem,  niet zo gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrikken door profetieën, uitspraken of brieven die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren dat de dag van de Heer is aangebroken.  Laat u door niemand iets wijsmaken! Eerst moet de grote afval komen en de goddeloze mens zich openbaren, de zoon des verderfs,  de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt, zo zelfs dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft.  Herinnert gij u niet, dat ik u dit meermalen heb gezegd, toen ik nog bij u was?  Wat hem thans tegenhoudt, weet ge; hij zal zich niet openbaren voor zijn tijd. Het geheim der goddeloosheid doet zijn werking al gevoelen; alleen moet degene die hem nu tegenhoudt nog van het toneel verdwijnen.  Dan zal de goddeloze zich openbaren; en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem vernietigen door de luister van zijn aankomst.  De komst van de goddeloze zal steunen op de kracht van de satan, en vergezeld gaan van allerlei wonderen, tekenen en goochelkunsten,  en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid, die hen had kunnen redden.  En daarom zendt God hun een geest van dwaling, zodat zij geloof hechten aan de leugen,  en allen veroordeeld worden die de waarheid geweigerd hebben en de ongerechtigheid gekozen. 

(2 Tess. 2:1-17)

Twee bronnen geven aan dat hij letterlijk de ‘zoon van Satan’ zal zijn. De vroegst bekende christelijke profetieën over de Antichrist komen uit de geschriften van de kloosternon Hildegard Van Bingen. Omstreeks halverwege de 12de eeuw ontving zij van God een visioen over de eindtijd, welke zij neerpende in haar boek ‘Scivias’. Daarin beschrijft zij de Antichrist:

‘Zijn vader is Satan, maar die blijft onbekend totdat hij ontmaskerd wordt op de Jongste Dag. De moeder van de Antichrist werd bekend gemaakt als een ‘publieke’ vrouw, die als jong meisje in een afgelegen woestijn met duivelskunsten is opgevoed door zeer goddeloze mensen. Haar ouders wisten niet waar zij was en diegenen met wie zij samenleefde kenden haar niet. Zij had in het geheim gemeenschap met enkele mannen, maar de ‘oude slang’, die zich voordeed als een engel, bevruchtte haar. Zij wist zelf niet van welk zaad de zoon was die zij baarde. Zij leerde hem de duivelskunsten waarmee zij zelf was opgevoed. Toen deze ‘Zoon van het Verderf’ volwassen geworden was, ging hij ten strijde tegen de kinderen van Ecclesia [de Kerk].  En zoals Lucifer aan het begin van de schepping riep: ‘Ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste!’, zo roept ook de Antichrist: ‘Ik ben de Verlosser van de wereld!’ Vele christenen zullen hem geloven en hem navolgen.

Haar moeder was reeds enorm verderfelijk, maar de hoer die de Antichrist baart, is nóg verderfelijker. Deze profetie komt exact overeen met wat de Moeder Gods in 1846 in La Salette zei tegen de herderskinderen Maximim en Melanie:

In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een onechte maagd, die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester der onzuiverheid. […] Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden. […] Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de luchten verheffen om tot aan de hemel te stijgen maar hij zal gewurgd worden door de adem van de aartsengel Michaël.

We weten dus dat net zoals Jezus Christus de Zoon van God was, of de God-mens: God in de menselijke natuur, de Antichrist – of de tegenhanger van Christus in de eindtijd, de “zoon des verderfs” zoals st. Paulus het zegt – letterlijk de Zoon van Satan zal zijn, of de Satan-mens: Satan in menselijke natuur.

Wanneer zal hij verschijnen?

Algemeen is geweten – volgens alle bekende profetieën – dat de Antichrist pas zal verschijnen nadat er een derde wereldoorlog is uitgebroken. Dit moet dus eerst komen. De huidige ontwikkelingen tonen dat dit heel dichtbij is.

Cutting Edge Ministries schreef reeds jaren geleden op hun website:

Bijbelprofetie openbaart dat de Antichrist zal voortgebracht worden op het wereldtoneel door een aantal tekenen, waaronder ‘oorlogen en geruchten van oorlogen’. Demonische geesten vertelden de elite in 1870 dat er drie wereldoorlogen nodig zijn om de Antichrist voort te brengen. Vergis u niet: de Antichrist zal voortgebracht worden door wereldoorlog III. Daarom, de vraag op dit ogenblik is, ‘wanneer zal deze globale oorlog beginnen’ en ‘wat zijn de tekenen dat ze op het punt staat te beginnen’?

Uit monde van voormalige leden van de Illuminati (leden van de vrijmetselarij) wist C.E. Ministries:

WOIII zal waarschijnlijk beginnen door het conflict in het Midden Oosten (Israël-Iran), het zal tevens een nucleaire confrontatie met Noord Korea inhouden, en de overname van Taiwan door China. Al wat we moeten doen is het nieuws bekijken, om te zien hoe dicht we zijn. Alhoewel er teveel details zijn om op in te gaan, is hetgeen de lezers moeten onthouden, dat Satan drie Wereldoorlogen heeft gepland om de Nieuwe Wereld Orde te stichten. Het ultieme doel van WOIII is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld. Eens WOIII begint, zal de Antichrist op het toneel verschijnen binnen de 13 weken of 91 dagen. Nadat hij ten tonele is verschenen zal hij een valse vrede creëren in de wereld en de Joden trachten te overtuigen dat hij de messias is.

Als we naar het ‘nieuws’ kijken, dan zien we inderdaad dat die derde wereldoorlog wel eens heel dichtbij kan zijn.

Inderdaad, in 1870 kreeg de hoge Vrijmetselaar Albert Pike van Satan zelf deze boodschap:

“De Derde Wereldoorlog moet georkestreerd worden door voordeel te nemen bij de verschillen veroorzaakt door het agentschap van de Illuminati tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet geleid worden op zo’n manier dat de Islam en de politieke Zionisten elkaar gelijktijdig vernietigen. Terwijl andere naties, nog maar eens verdeeld over de kwestie, gedwongen worden om te vechten tot het punt van complete fysieke, morele, spirituele en economische uitputting… Dan zullen burgers, overal verplicht  om zichzelf te beschermen tegen de minderheden van revolutionairen in de wereld, de vernietigers van de beschaving uitroeien, en de massa, teleurgesteld met het christendom, zullen het ware licht ontvangen, door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer, dat finaal publiek zal worden gemaakt.”

Die manifestatie zal het verschijnen van de Antichrist omvatten. En de “zuivere Leer van Lucifer” is niets anders dan de leer van de ene-wereldreligie van de Antichrist, waarin zonde volledig zal goedgepraat worden.

In de profetische boodschappen gebundeld als het ‘Boek der Waarheid’, waarin onder meer de wereldwijde Covid-vaccinatie ruim 10 jaar op voorhand werd voorzegd, staat ook één en ander over het verschijnen van de Antichrist:

Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is zijn vredesplan – dat hij wil invoeren kort nadat de oorlogen in het Midden-Oosten wijdverspreid geworden zijn en wanneer het leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden dat er geen teken van hoop meer is – reeds aan het voorbereiden. Hij zal dan plotseling tevoorschijn komen en zichzelf bekend maken aan de wereld als een man van vrede, een helder juweel dat zal schitteren te midden van de duisternis

(De Heer Jezus, 1 juni 2012)

De oorlogen in het Midden-Oosten zullen versnellen en zich wijd verbreiden. Zij zullen het Westen alsook het Oosten omvatten. De onrust zal gestopt worden door de man van vrede, het Beest, de Antichrist.

(De Heer Jezus, 30 december 2012)

Zodra jullie de mediaberichten over de nieuwe, veelbelovende, bedreven vredesonderhandelaar horen, zullen jullie weten wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van Satan.

(De Heer Jezus, 25 maart 2013)

Het Beest zal uit het niets tevoorschijn treden. En met een vaardigheid die de wereld zal imponeren, zal hij een eind maken aan de oorlogen.

(De Heer Jezus, 26 april 2013)

De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken en dit is zijn plan. Hij zal wachten tot overal oorlogen woeden. Dan zal hij tussenbeide komen en in de staat Israël een schijnvrede creëren door hen samen te voegen met Palestina in een onwaarschijnlijke alliantie. Iedereen zal hem met lof overladen. Hij zal daar niet stoppen, want hij zal met een tempo te werk gaan, dat velen zal verbazen en hij zal over vredesakkoorden onderhandelen in veel door oorlog verscheurde naties. Opnieuw zal hij geprezen en bovendien bewonderd worden met een buitengewone devotie door miljarden over heel de wereld.

(De Heer Jezus, 7 augustus 2013)

Hoe zal zijn voorkomen zijn?

In alle profetieën wordt hij omschreven als relatief jong persoon met zeer veel vaardigheden; knap, intelligent en gevoel voor humor. Hij zal ook vlot zeer veel talen spreken. Hij zal dus in geen geval verschijnen als een tiran, een bullebak of iemand die vrees aanjaagt. Ondanks het feit dat hij de Satan-mens is, zal hij er in geen geval uitzien zoals een afgrijselijke demon.

Tussen 1909 en 1919 gaf God visioenen aan weeskinderen in de Adullam-zendingspost in Yunnanfu in de Yunnan provincie van China. Zij werden opgetekend door A.H. Baker. Tijdens die visioenen kwamen zij één en ander te weten omtrent de Antichrist…

De jongens van Adullam zagen deze “supermens”, die door de wereld gewenst wordt; het grote voorwerp van aanbidding, die Boeddhisten, Theosofen, Mohammedanen, en andere godsdiensten verwachten. De kinderen zagen deze door de duivel bezetene, als een mooie sterke man, met de schoonheid en kracht van een jongeling.

[…] Ik vroeg de kinderen hoe zij wisten dat deze mooie sterke man de Antichrist was. Zij zeiden dat een leger van demonen hem overal volgde en zijn bevelen gehoorzaamde, op zijn woord voor hem uitgingen of achterbleven.

Ook in de profetische boodschappen gebundeld in het ‘Boek der Waarheid’ staat veel over hoe hij zal zijn:

Hij, de Bedrieger zal logica en redenering gebruiken, op een zachte, vriendelijke manier verwoord, om jullie ervan te overtuigen dat hij hoop in jullie leven brengt. Hij zal, door de Antichrist, zich inspannen om jullie te doen geloven dat hij de uitverkorene is. Veel van Mijn volgelingen zullen ten prooi vallen aan dit verachtelijk bedrog. Wees op jullie hoede! Hij zal gezien worden als de boodschapper van liefde, vrede en eendracht in de wereld. De mensen zullen op hun knieën vallen en hem aanbidden. Hij zal jullie zijn macht tonen en jullie zullen geloven dat het van goddelijke oorsprong is. Maar dit is niet zo. Hij zal jullie onderrichten op een manier die soms vreemd zal lijken. Ware gelovigen zullen weten dat hij niet van het Licht is. […] Hij zal pronken en zal tentoonspreiden wat lijkt op echt medelijden en liefde voor iedereen. Achter deze façade is hij echter vol haat voor jullie, Mijn geliefde kinderen. Hij lacht achter gesloten deuren. Mijn kinderen, hij zal jullie verschrikkelijk in de war brengen. Hij zal machtig, zelfverzekerd, humoristisch, zorgzaam, liefhebbend lijken en zal gezien worden als een redder. Zijn knappe gezicht zal iedereen aantrekken maar hij zal snel veranderen. Hij zal grote schade aanrichten en zal velen vermoorden. Zijn terreurdaden zullen voor iedereen duidelijk te zien zijn. Hij zal jullie onafhankelijkheid vernietigen en hij zal instrumentaal zijn bij het voeren naar het teken – het teken van het Beest. Jullie, Mijn kinderen, moeten sterk zijn. Aanvaard het teken niet want als jullie dat doen, zullen jullie onder zijn kwaadaardige, hypnotische invloed komen. Velen zullen sterven door hun geloof in Mij. Vrees niet, want als jullie lijden voor Mij, in Mij en met Mij zijn jullie uitverkoren. Bid, bid om niet onderworpen te worden aan zijn schrikbewind. Strijd en kom op voor Mij! Laat de Antichrist, door heel zijn overtuigende charme, niet zegevieren over jullie zielen. Laat Me jullie vasthouden in Mijn armen, jullie koesteren door Mijn goddelijke genade om jullie de sterkte te geven om te strijden voor de waarheid. Mijn liefde voor jullie zal nooit vergaan. Jullie mogen nooit deze weg kiezen of ook jullie zullen verloren zijn voor Mij. Het zal zwaar worden maar er zal op zeer veel manieren hulp gegeven worden aan Mijn kinderen om jullie lijden te verzachten. Ga nu heen en bid tot Mijn Goddelijke Barmhartigheid en maak jullie klaar voor de beslissende strijd.

(De Heer Jezus, 15 november 2010)

Mijn innig geliefde dochter, bid veel omdat de Antichrist klaar staat om uit zijn schuilhoek te komen en zal trachten Mijn kinderen te verslinden. Zijn sluw plan  verbergt zich achter een knappe charmante en welbespraakte buitenkant, maar wanneer Mijn kinderen in zijn ogen kijken, zullen zij duisternis zien, want hij heeft geen ziel. Hij is niet geschapen door de hand van God de Vader. Mijn kinderen, bid nu allen om hem te doen ophouden met het vernietigen van degenen die hij controleert vanuit de Nieuwe Wereld Orde. Gebed kan veel van zijn voorgenomen ziekelijke plannen tegen de mensheid afremmen. Helaas zullen velen door hem misleid worden. Nooit eerder heb Ik Mijn kinderen opgeroepen tot zoveel gebed, omdat zonder uw gebeden de plannen die hij uitstippelt zullen vervuld worden zoals voorspeld in het boek Openbaring.

(De Heer Jezus, 6 oktober 2011)

Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn. Maar dat kan natuurlijk niet. Ik zal pas helemaal op het einde komen. Maar hij zal alle deugden tentoonspreiden wat de arme zielen zal misleiden om te geloven dat Ik het ben. Hij zal wonderen verrichten, grote vredesacties volbrengen, humanitaire daden stellen en in het openbaar genegenheid tonen. Hij zal verafgood worden en zijn krachten zullen afkomstig zijn van Satan, de koning der duisternis

Hij zal zo overtuigend zijn dat, wanneer hij tekenen tentoonspreidt die in verband gebracht worden met grote heiligen, veel van Mijn gewijde dienaren in nederigheid aan zijn voeten zullen neervallen.

(De Heer Jezus, 8 februari 2012)

Wanneer hij opduikt, zal hij gezien worden als één van de meest charismatische politieke leiders aller tijden. Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame persoonlijkheid zal de meeste mensen voor de gek houden. Hij zal liefde en mededogen uitstralen en zal als Christelijk aanzien worden. Na verloop van tijd zal hij veel volgelingen aantrekken die in aantal zullen toenemen waardoor hij op Mij, de Messias, gaat lijken. Er zal gezien worden dat hij de eenheid onder alle naties bevordert en hij zal geliefd zijn in bijna elk land van de wereld. Bovendien zal blijken dat hij over bovennatuurlijke vaardigheden beschikt.

(De Heer Jezus, 1 juni 2012)

Hij zal in zijn toespraken aan de wereld veel passages uit de Bijbel gebruiken. Afgematte Christenen, die tot hier toe leden, zullen opeens opgelucht zijn. Eindelijk, zullen zij denken, is hier een man die door de Hemel gezonden is als antwoord op onze gebeden. Uit zijn mond zullen veel zoete en troostende woorden vloeien, en hij zal een geschenk uit de Hemel lijken doordat men hem het onrecht tegenover de Christenen zal zien rechtzetten. Hij zal zorgvuldig beramen hoe hij door Christenen, en dan vooral de Rooms-Katholieken, waargenomen wordt, want zij zullen zijn voornaamste doelwit zijn. Iedereen zal de Antichrist bewonderen en zijn zogenaamde christelijke daden, gebaren en zijn opgemerkte liefde voor de Heilige Schrift zullen hem bij velen meteen aannemelijk maken. Hij zal alle naties samenbrengen en ceremonieën beginnen houden voor andere religies, in het bijzonder voor heidense organisaties, zodat zij kunnen samenwerken om wereldvrede tot stand te brengen. Hij zal erin slagen landen te verenigen, die tot nu toe vijanden waren. In door oorlog verscheurde landen zal stilte te horen zijn, en zijn afbeelding zal overal opduiken. Zijn laatste grote verwezenlijking zal plaatshebben wanneer hij al die naties, die hij verenigt, in het domein van de Katholieke Kerk en alle andere christelijke kerkgemeenschappen opneemt. Deze eenmaking zal de nieuwe, ene-wereldreligie vormen.

(De Moeder Gods, 23 augustus 2013)

Net zoals er met Mijn Eigen uitverkoren profeten gecommuniceerd wordt, zo geeft ook het serpent bijzondere boodschappen aan de Antichrist, die hij zorgvuldig documenteert en vervolgens deelt met zijn hiërarchie op Aarde. Die boodschappen bevatten instructies om Mijn Kerk te ontheiligen, in voorbereiding op de Antichrist die zijn troon zal bezetten en de wereld belazeren door haar te laten geloven dat hij de Christus is, de Redder van de Wereld.

(De Heer Jezus, 16 oktober 2013)

De wereld zal de lofliederen van de Antichrist zingen. Amper nadat hij vrede zal gesticht hebben – een valse vrede, gesticht op grond van oorlogen die hijzelf hielp opzetten – zal  hij verrassende verklaringen afleggen. Hij, de Antichrist, zal verklaren dat hij boodschappen ontvangen heeft van God de Vader en zij zullen authentiek lijken. Dan, gebruikmakend van de macht van het occulte, zal men zien dat hij velen geneest en blijkbaar over grote geestelijk gaven beschikt. Velen zullen versteld staan van de ‘zogenaamde’ wonderen die hij lijkt te doen en de wereld zal hem aanbidden en aan zijn voeten neerliggen. Vervolgens zal hij, de Antichrist, zichzelf afkondigen als zijnde dat hij Jezus Christus zelf is, de Mensenzoon, en zeggen dat de tijd voor hem gekomen is om de wereld terug te winnen en de hele mensheid te redden. Wie de verdorvenheid en de obsceniteiten durft uit te dagen, die uit de mond van het beest zullen voortkomen, zal zwaar gestraft worden. […] De beroemdheden van de wereld, entertainers, media, filmsterren zullen allen aandringen om gezien te worden met de Antichrist en zijn beeltenis zal meer zichtbaar zijn dan van eender wie voor hem kwam. Hij zal vloeiend vele talen spreken; hij zal knap zijn; hij zal een groot gevoel voor humor hebben en buitengewone communicatiebekwaamheden. […] De interviews met de Antichrist zullen gewoon zijn en mensen zullen aan zijn lippen hangen bij elk woord dat hij zegt.

(De Heer Jezus, 19 oktober 2013)