Als we andere profetieën buiten beschouwing laten, en ons puur richten op wat de Heer ons in de profetische boodschappen van het ‘Boek der Waarheid’ vertelde, dan zijn alle voorwaarden voor de Waarschuwing nu vervuld, en moet deze heel dichtbij zijn. De Waarschuwing is een daad van Gods barmhartigheid, om ons voor te bereiden op oordeelsdag, en om zoveel mogelijk zielen te redden en een heropleving van het geloof te bewerken (anders zou de overgrote meerderheid van de wereldbevolking gewoon naar de Hel gaan). Iedereen zal zijn geweten ontbloot zien vóór God, en aldus zijn zonden zien, en de kans krijgen om vergiffenis te vragen en Jezus’ barmhartigheid aan te nemen. Voor de zondaars zal het pijnlijk zijn, voor diegenen wiens zonden reeds vergeven zijn, zal dit veel dragelijker zijn, ja zelfs een vreugde.

Vele malen werd in deze profetieën van de Heer voorzegd dat Paus Benedictus XVI de ‘Stoel van Rome’ zou verlaten; dat hij omringd werd door kwade machten die hem wilden onttronen, en dat hij zou opgevolgd worden door een valse paus die een ene-wereldkerk zal stichten. In het bijzonder de profetie van 11 februari 2012 was treffend (exact 1 jaar voordat het in vervulling ging):

Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden.

(11 februari 2012)

Deze en andere profetieën over deze gebeurtenis gingen in vervulling op 11 februari 2013.

De Waarschuwing zou komen nadat Paus Benedictus XVI Rome zou verlaten hebben:

Jullie moeten nu Mijn goddelijke daad van barmhartigheid afwachten, want deze zal de goeden afscheiden van de goddelozen. Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft. Bereid jullie voor om jullie ziel te redden! Tot de koppige zielen onder jullie: er zal jullie een zeer korte tijd geschonken worden om neer te knielen en om Mijn barmhartigheid te vragen. En dan zullen de bazuinen schallen en zullen de profetieën voorafgaand aan het einde, zoals voorzegd, geopenbaard worden.

(20 februari 2013)

Benedictus verliet Rome fysiek op 28 februari 2013, maar keerde een maand later terug, en bleef er tot aan zijn dood op 31 december 2022, waardoor hij wellicht veel kwaad heeft afgewend of tegengehouden (denken we bvb. aan de afschaffing van het celibaat). Opmerkelijk detail: de Zalige A.K. Emmerick heeft meermalen gezegd dat de Paus zo lang mogelijk in Rome moet blijven om het kwaad tegen te houden. Misschien was Benedictus op de hoogte van die profetie van zijn landgenote? Maar de profetie is nu vervuld, want de ziel van Benedictus heeft Rome verlaten, en aldus is hij niet meer aanwezig in Rome. Van iemand die gestorven is, kun je niet zeggen dat hij nog aanwezig is…

Later kwam nog bijkomende informatie, die ons gegeven werd 1,5 jaar later, in 2014. De Waarschuwing zou komen na een plotse wereldwijde vaccinatie:

De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen. [citaat:…Pas op voor de gruwelijkheden die zij door vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling wereldwijd initiatief om te vaccineren waarvan de bedoeling op mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede!…] […] Wanneer deze en al de andere profetieën in vervulling gaan, zal Ik staan te wachten. En dan zal de Waarschuwing komen. (3 oktober 2014)

Nadat door de WHO in maart 2020 Covid-19 tot pandemie werd uitgeroepen, volgde een razendsnelle ontwikkeling van vaccins, die in wezen tot 2023 experimenteel waren, en daardoor een noodgoedkeuring kregen van de bevoegde instanties.

Bijna de hele wereld (behalve dan het grootste deel van Afrika) werd geïnjecteerd met diverse Covid-vaccins van diverse fabrikanten. Begin 2023 is de vaccinatie zo goed als voorbij. Deze profetie is dus vervuld.

De Waarschuwing zou ook komen na een kleine kastijding in de vorm van aardbevingen:

Ik wens jullie ook mee te delen dat er een aantal aardbevingen gevoeld zullen worden aangezien Ik een kleine kastijding neerwerp om die verdorven zielen, die hun medeburgers kwellen, te straffen. Mijn dochter, zodra deze kastijding voorbij is, zal het tijd zijn voor de Waarschuwing.

(10 februari 2012)

Op 6 februari 2023 werd zuidoost Turkije (de streek rond Gaziantep) getroffen door een zware aardbeving van magnitude 7.8, en later op die dag nog één van 7.7. Honderdduizenden appartementen en huizen stortten in, en er zijn in Syrië en Turkije samen reeds meer dan 50.000 doden geteld.

Het is een locatie waar veel vluchtelingen uit Syrië verblijven. Het getroffen gebied in Syrië is rebellengebied, waar onder meer de resterende leden van IS vertoeven (die destijds vanuit Turkije gesteund werden). Het is een ramp van enorme omvang, en niet gezien in recente tijden. De verwoesting is erger dan in een oorlogsgebied. Mogelijkerwijs is dit de kastijding uit de profetie, en is deze profetie mogelijks vervuld.

En de Waarschuwing zou komen vóór het uitbreken van een (nucleaire) derde wereldoorlog:

Vrees nooit deze grootse daad van Mijn barmhartigheid die plaats moet vinden want anders zouden de naties elkaar vernietigen. (31 december 2011)

Velen zullen in de duisternis blijven. Velen zullen zich onmiddellijk bekeren. Als het grootste deel van de mensheid tot inkeer komt, zal de Grote Beproeving niet zo zwaar zijn. De wereldoorlog zal niet dezelfde impact hebben als de meerderheid van de mensen na de Waarschuwing tot inkeer komt. Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en vervolgens de plagen. Gebed kan vooralsnog de kastijding inperken. (13 juli 2012)

De ontwikkelingen tonen dat we nu dichter dan ooit zijn bij het uitbreken van een derde wereldoorlog.

Al deze profetieën in overweging nemende, kunnen we besluiten dat de Waarschuwing, of de Gewetensverlichting, niet veraf meer kan zijn…

En we blijven op het hart drukken te bidden voor diegenen die het niet zullen overleven:

Bid, bid het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid voor die zielen die tijdens de Waarschuwing zullen sterven! Zij hebben jullie gebeden nodig. (31 mei 2011)