Artikelen Hubert Luns aangaande de eindtijd

Hier kunt u diverse artikels terugvinden geschreven door Hubert Luns, waarvan verschillende in tijdschriften verschenen.

Klik op de figuur om het artikel te downloaden.


The Ogarkov War Plan for Nuclear War

World Almost Went to Nuclear War in the Eighties. In the early eighties the USA took a number of extraordinory and threatening steps that incited Russia to start planning a nuclear war. In order to escalate things, a passenger plane was shot down by the military in 1983, the KAL flight 007, with on board 269 passengers. (Under similar circumstances, in 2014, the MH17 passenger plane was shot down above the Ukrain war zone.) The impending danger of a nuclear war was averted due to the new man in Russia, Michail Gorbatsjov. In 1990 he received the Noble Price for Peace for having dismantled Communism. He earned it, for when he took on command the world was on the verge of a global nuclear war. 
These facts have never been known by the general public. The details have been uncovered by undersigned in the archives of his father, who in the eighties was Secretary General of NATO. 
Unfortunately, the press did not report on what happened. Rolf Witzsche writes: “Under normal circumstances the western media, that is almost totally owned and controlled by the world’s feudal oligarchy, becomes hysterical about Russia’s nuclear threats. But in this case the media reported nothing. Marshall Ogarkov’s war plan was only reported in the underground media. This meant that the ruling circles were well aware of the Ogarkov Plan. The plan was covered up and was carefully concealed from the public.” Why was it covered up? That’s the question. (This article has been placed in the Public Domain.)

Pandemische paniek

Dit artikel gaat in op de diepere oorzaken van de coronacrisis en op wat ons de komende maanden te wachten staat. Als we naar het nieuws luisteren staat een tweede infectiegolf op het programma. Er wordt gefluisterd dat men (d.w.z. de deep state government) van zins is de Amer­ikaanse verkiezingen af te gelasten en President Trump af te zetten op grond van totaal uit de hand gelopen rellen. Dit soort zaken komen hier aan bod.


Russiche roulette – autopsie der Mexicaanse griepinjecties

Met angstaanjagerij is in 2009 een wereldwijde vaccinatiecampagne gestart tegen de Mexicaanse- of Varkensgriep. Sommige landen, zoals België, lieten zich niet gek maken – waar is de pandemie?

De God van Wrake.

Dit artikel gaat over Gods onvoorwaardelijke Liefde. Is dat niet vreemd voor een artikel dat “De God van Wrake” heet? Toch is het simpel: God is Liefde. Er is geen goede en kwade god, geen andere God voor het Oude- en eentje voor het Nieuwe Testament. Ik kan niet hard genoeg roepen: God is Liefde! Jazeker, maar hoe dat te verzoenen met zijn vreeswekkende oordelen?


Trump, de nieuwe Gorbatjov.

Het is markant dat toen Trump zich op 16 juni 2015 kandidaat stelde, dat dat de datum was dat in 1945 werd besloten om de atoombommen op Japan te gooien. Inderdaad is Trump de ‘Fat Man’ van het Amerikaanse establishment (zo heette de bom op Nagasaki). Donald Trump zal de macht van de globalisten breken en de Westerse wereld haar vrijheid teruggeven. Dat werd geschreven in mei 2016, toen niets er nog op wees dat hij de presidentsverkiezingen zou winnen. Echter, nu Trump gekozen is, wacht nog een zware strijd, vooral een gebedsstrijd, want het hoge ambt kent vele verleidingen en valstrikken.


Boek Openbaring in Licht van het Oude Testament.

We kunnen ter bestudering van het ‘Boek Openbaring’ ons evengoed wenden tot de oudtestamentische literatuur, wat hier in dit artikel gebeurt. Wegens de moeilijkheidsgraad van dit geschrift gaan er stemmen op dat zijn betekenis zuiver ‘ideëel’ is en als louter illustratie dient van de niet aflatende strijd tussen goed en kwaad, die eens – in een niet bestaande toekomst – in Gods wrekende gerechtigheid uitloopt. Hiermee wordt het van zijn sacraliteit en profetische betekenis ontdaan.


De «New World Order» in Aantocht.

Eén universele machtsstructuur, één wereldeconomie en één wereldgodsdienst. Individuen tot nummers herleid, de mens van zijn uniciteit en waardigheid ontdaan! Als niemand meer kan kopen of verkopen zonder het geaccrediteerde ‘plastic geld’, zal dat een voldongen feit zijn.


De schijn der democratie.

De maatschappij wordt georganiseerd door de staat en niet door de democratie, laat staan door het volk. Democratie blijkt achteraf altijd al haar tegendeel te zijn geweest, namelijk een manier om de kloof tussen volk en elite nog groter te maken.


Eindtijd als Tijd van Uitstorting van de Geest

De betekenis van de Grote Visvangst uit het evangelie ligt in de periode die aan het Vrederijk voorafgaat, indachtig het ‘Uw Koninkrijk kome’. Maar voordat Gods rijk aanvangt zal er volgens de Bijbelse profetie eerst verdrukking komen. Dat is óók de tijd van een nieuw evangelisch elan. Zoals de zaken er nu voor staan zouden maar bitter weinig mensen tot het Vrederijk worden toegelaten. Zou er geen behoud zijn voor de massa van het Jodendom voor wie God zulke heerlijke beloften heeft weggelegd? Daarom, na de vergeefse prediking aan het Joodse volk “in de (lange) nacht waarin niets gevangen werd”, zal “in de vroege ochtend” van het Vrederijk de tijd aanbreken van ‘de nieuwe evangelisatie’, eentje waaraan het Jodendom volop meedoet.


Het Oordeel van God in de geschiedenis.

In het tijdperk van het coronavirus heeft iedereen het over van alles en nog wat, maar er zijn bepaalde onderwerpen die taboe zijn, vooral in de Katholieke wereld. Het primaire verboden onderwerp is dat van het oordeel en de goddelijke vergelding in de geschiedenis. Het feit van deze censuur is een goede reden om het argument nader te bekijken. Grignon de Montfort roept in zijn “Vurig Gebed voor de Apostelen der Laatste Dagen” uit: «« Het is tijd om te handelen, O Heer, ze hebben uw wet verworpen. Het is inderdaad tijd om uw belofte te vervullen. Uw goddelijke geboden zijn met voeten getreden, uw Evangelie is terzijde geschoven, stromen van ongerechtigheid overspoelen de hele aarde, het betreft zelfs uw dienaren. Het hele land is verlaten, goddeloosheid heerst, uw heiligdom is ontheiligd en de gruwel der verwoesting heeft zelfs de heilige plaats verontreinigd. God van de gerechtigheid, God van wraak, laat Gij dan alles op dezelfde manier voortgaan? Zal alles op dezelfde manier eindigen als Sodom en Gomorra? Zult Gij nooit uw stilzwijgen verbreken? Zult Gij dit alles voor altijd tolereren? »»


Is het geloof in het Vrederijk facultatief?

Het Nieuwe Testament is doorspekt met heenwijzingen naar een reëel en aards Vrederijk, dikwijls gewoon het rijk genoemd of het Rijk Gods, wat voortbouwt op een overvloedige oudtestamentische traditie. Als het zo belangrijk was in Jezus’ tijd en direct daarna, getuige de geschriften van de eerste kerkvaders, waarom zou het dan niet voor ons belangrijk zijn? Het feit dat we nu al tweeduizend jaar wachten op de vervulling daarvan mag geen reden zijn om het thema aan kant te schuiven.


Apocalyps nú

De term “apocalyps” roept beelden op van dood en verderf. Het zou wel erg fatalistisch zijn om te beweren dat al die schalen van rampspoed de dingen zijn die gebeuren moeten, met nadruk op “moeten” We kunnen ons wenden tot Mozes’ laatste toespraak aan de poorten van het Beloofde Land, in het Boek Openbaring aangeduid als “het gezang van Mozes”. Mozes houdt hier de zegen en de vloek voor als twee uitersten van hetzelfde spectrum. De keus is aan ons. Hij besluit zijn rede met de volgende woorden: “Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek! Kiest dan het leven!”


Zal de Heer iets groots doen, zonder het aan te kondigen?

Gods plan met de wereld behelst de diepe gemeenschappelijke lotsbestemming van de materiële wereld en de mens, waarnaar reikhalzend wordt uitgezien; ja, de schepping zelf zal eens worden bevrijd van zijn slavernij tot verval! Nog altijd zitten we in het evangelisch elan, al tweeduizend jaar lang, en zijn zo op weg naar een nieuw en glorierijk hoofdstuk in Gods heilsplan met de wereld. Hoe kunnen we weten of het einde van een tijdperk nabij is? Zal God de mensen niet willen voorbereiden, zoals Hij dat deed toen de Messias werd geboren? Ook in onze tijd zal God zich, als de dageraad gloort, niet onbetuigd laten.


Op weg naar een nieuwe aarde

Het eind van de Bijbel, de dag des oordeels geheten, hoeft niet het eind van de wereld te betekenen. Het is enkel het laatste hoofdstuk van een belangrijke episode en het eind van de wereld zoals wij die thans kennen. Aldus zal de eerste wereld vergaan, maar de tweede blijft om in de binnenkamer te worden getooid tot schoner bruid als ooit. En dan, in de morgenstond van de achtste dag, verschijnt blinkende de Kabod Hashem (de Glorie Gods) en een vlam gaat uit van zijn vurig aanschijn.

Teloorgang van het Katholiek Leergezag – een teken des tijds

“Als u de Voorloper ziet mag gezegd worden dat de zending van ha-Yeshua Mashiach is begonnen!”, zegt een oude Joodse wijsheid. Wie anders is die bode dan de Maagd Maria? De aanzwellende reeks eindtijdaankondigingen, denk aan Lourdes, Fatima en zovele andere, staat in het teken van “bekeert u want het Rijk van God is nabij”. Die reeks aankondigingen is in 1846 begonnen met Maria’s verschijning aan de herdertjes van La Salette, waarin voorspeld dat “de priesters, de dienaren van mijn Zoon, door hun slechte leven, hun oneerbiedigheden en goddeloosheid bij het vieren van de heilige geheimen, door de liefde voor het geld, de hang naar eer en genot riolen van onzuiverheid zijn geworden!” De Moeder Gods is dus de heraut van de nieuwe tijd. Hoe het Katholieke leergezag door het rampzalig concilie uit de jaren zestig geweld is aangedaan wordt hier binnen het eindtijdsperspectief geplaatst.


Einde of nieuw begin?

We gaan nu de fase tegemoet waar al tweeduizend jaar voor gebeden is, het zogenaamde vrederijk: “Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. Laat u niet door beroeringen van de wijs brengen. God laat de mens begaan zolang deze meent het alleen te kunnen. Op een gegeven moment zal men tot bezinning komen en beseffen: “Zo gaat het niet langer!” en keert men tot God. Dat zal ook het moment zijn dat God in het wereldgebeuren ingrijpt, uitlopend op de anticlimax en het herstel van de paradijselijke staat. De winter is op zijn diepst, de nacht is lang, maar de takken staan in knop en de voorboden van de lente”de Mariaverschijningen” zijn er al.


Het Jodendom, de landbelofte en het Vrederijk

Compendium van 26 artikelen. (update 1/10/2021)

Dit is in onze dagen het verhaal van de terugkeer uit de galuth (verbanning) van het Joodse volk naar het land hunner Vaderen, wat in 1948 de Staat Israël zou worden. Toen, op de 14e mei, onderhevig aan grote emotie, kondigde Ben-Gurion in het Tel Aviv Museum Israëls onafhankelijkheid aan: “Eretz Yisrael (zei hij) is de geboorteplaats van het Joodse volk. Hier werd hun geestelijke, religieuze en politieke identiteit bepaald. Hier bereikten zij voor het eerst een volkseenheid, creëerden zij culturele waarden van een nationale en universele betekenis en gaven zij de wereld het boek der boeken.” In het wonder van Israëls bestaan komt Gods ingrijpen aan het licht. Daarin valt op een heel speciale manier de geschiedenis en de openbaring samen zoals geen ander land dat kent. Het bestaan van het volk van Israël is een voortdurende vingerwijzing naar Gods bemoeienis met de wereldgeschiedenis.


Bokken van de schapen scheiden

Om te weten wie het nieuwe rijk mag binnenkomen zal het oordeel eenvoudig moeten zijn. Ieders keus zal duidelijk zijn. Een ontmaskering is vereist, want geen onreinheid mag in het Vrederijk bestaan. Door deze scheiding aan het eind, of drempel van het nieuwe begin, zullen de slechte mensen slechter worden bij de nadering van het Rijk. De middenmoot zal totaal verdwenen zijn, wat betekent dat de traditionele kerken hun functie als poortwachter, die de wolven buiten houdt, zullen zijn kwijtgeraakt.


De Antichrist – Hij die komen gaat

De Antichrist, of wat daarvoor doorgaat, is het slotakkoord van een complot van lange adem. Reeds Oswald Spengler voorzag dat de Europese cultuur “in ihre Endzeit ist eingetreten”. De ‘New World Order’ (NWO) heeft oude papieren: de Bijbel noemt het ‘de verborgenheid der wetteloze’. Zullen de Christelijke gemeenschappen over voldoende stootkracht beschikken om de door de NWO gecreëerde wantoestanden een halt toe te roepen? Men zoekt graag een zondebok. Wie is er dan beter zondebok dan het Joodse volk? Als niet de Joden mikpunt zijn, tja, dan moeten het wel die verfoeilijke Jezuïeten zijn of de superrijken. Inderdaad zijn de rijken en de duivel vaak goede maatjes. Het moeilijkste te begrijpen is de continuïteit van de samenzwering. Die kan alleen maar zijn gegeven vanuit een hogere en verschrikkelijke macht — onze strijd is niet tegen vlees en bloed…


Hoe de Vrijmetselarij zich presenteert

Er is een brochure van de Wassenaarse journalist Frans Micklinghoff: “Vrijmetselarij 250 jaar in Nederland”. Uit de daarvoor geraadpleegde literatuur blijkt dat het daarin geschetste beeld overeenkomt met de wijze waarop de Vrijmetselarij zich graag presenteert. Daar besteden wij nu aandacht aan samen met het daarop gelijkende opstel van oud-parlementslid Mat Herben, getiteld: “Wat is Vrijmetselarij?” De conclusie is dat het een schijnvertoning is waarbij de novice op een verschrikkelijke manier wordt misleid. Niet de beweging is geheim, maar zijn doelstellingen en daar wordt nu een stukje van geopenbaard.


Legende van Hiram Abiff – Antichrist

De vooraanstaande figuur in de Vrijmetselarij is ongetwijfeld de zoon van de weduwnaar die onder de leden van het genootschap gekend is onder de wat duistere naam Hiram Abiff. Hij beheerst het rituaal waarin de leerling een derde graads meester wordt. Uiterst merkwaardig is dat noch de leerling noch zijn mede-werklieden iets van hem weten dat als basis dient voor het protocol: Voordat de lijkkist wordt geopend, van waaruit de verrijzenis plaatsvindt, roept de zeer eerbiedwaardige ceremoniemeester: Mac Benac! M.-.A.-.C.-.B.-.E.-.N.-.A.-.C.-. staat als een acroniem voor: “Ik zal een eeuwige oorlog tegen Christus voeren omdat de Antichrist hier is opgestaan”. Dus als de postulant zich tijdens de initiatie in de lijkkist uitstrekt waar hij meester Hiram vertegenwoordigt, dan komt niet alleen de gedachte bij hem op dat de dood verkieselijk is boven verraad van het Maçonnieke “ideaal”, maar het doet ook de leden van het broederschap beseffen dat iemand die voor het rijk van Satan werkt erop hopen mag dat hij op zekere dag als een waardig broeder in de Grote Loge daarboven zal worden opgenomen, waar Lucifer zich boven God de Schepper verheven acht.

Op- en neergang der beschavingen

De op- en neergang van beschavingen is een fascinerend onderwerp dat pas in de tweede helft van de 18e eeuw een serieus aandachtsveld is geworden en dat vooral onder de wetenschappers die zich afzetten tegen het Christelijke geloof.  Achter decadentie en verval zien zij niet de figuur van Satan die de kwade neiging in de mens aanwakkert, maar een zuiver menselijke zwakheid. Wat is cultuur? Carpenter noemde het een soort ziekte. Zijn omschrijving dat ‘beschaving’ eerder een historische dan een ideële betekenis heeft, stemt tot nadenken en het past ook wel bij de visie van ons Christenen, bij wie de verwaten trots en opgeblazen zelfvoldaanheid door twee wereldoorlogen effectief de grond zijn ingeboord. De grote cultuurhistoricus Arhold Toynbee ging er in zijn opzet vanuit dat de bestudering van beschavingen altijd een irrationeel element in zich draagt, iets dat zich aan onze directe waarneming onttrekt, en daarom noemde hij zijn werk tevens de studie van metahistorie.

Kerk een voortzetting van de Synagoge

Het hedendaagse Jodendom is géén reliek uit duister tijd dat in theologisch opzicht heeft afgedaan. Gods plan met de wereld ligt in de verbonden met Israël opgesloten. “Ik stel u aan om een licht voor de naties te zijn. Zie Ik heb u gelouterd en beproefd in de smeltoven van ellende. Omwille van Mijzelf handel IK nu.” Vanuit deze optiek wordt het Boek Handelingen nader bekeken en daar komen zeer verrassende inzichten uit voort. In feite is het Boek Handelingen een boek over de lotgevallen van de Joodse gemeente voordat deze in de verbanning ging, de galut, maar die is nu ten einde. Er zal een nieuw hoofdstuk worden geschreven dat aan Handelingen wordt toegevoegd, een glorieus hoofdstuk in het verloop van de geschiedenis van de kerk. 
%d bloggers liken dit: