EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

COVID-19 op de pijnbank

  

HUBERT LUNS

Dit artikel gaat in op de diepere oorzaken van de coronacrisis en op wat ons de komende maanden te wachten staat. Als we naar het nieuws luisteren staat een tweede infectiegolf op het programma. Er wordt gefluisterd dat men (d.w.z. de deep state government) van zins is de Amer­ikaanse verkiezingen af te gelasten en President Trump af te zetten op grond van totaal uit de hand gelopen rellen. Dit soort zaken komen hier aan bod.

De Relgieuze Dimensie

Oswald Spengler (1880-1936) schreef in “Der Untergang des Abendlandes” dat de Europese cultuur ten einde loopt (in ihre Endzeit eingetreten sei). Hij was voorbarig, maar nu is het dan zo ver. De Joodse wijzen menen ook dat we tegen de eindtijd aanzitten sinds de terugkeer uit de galuth (verbanning) zo’n 180 jaar geleden in gang is gezet. Judah Hai Alkalai verklaarde het jaar 1840, ten tijde van de Damascus-affaire, het beginpunt voor de Joodse natie op weg naar haar verlossing. Als binnenkort het Vrederijk een aanvang neemt zal volgens de brief aan de Efeziërs Christus als de sluitsteen, als de top-van-de-hoek steen geplaatst worden,[1]) een monolith, één onverbrekelijk niet te verbrijzelen blok. (Ef. 2:20; zie ook 1 Pet. 2:6-8 en Zach. 4) Efeziërs zegt voorts: “In Wie het hele gebouw kundig is samengevoegd en groeit tot een heilige tempel in de Heer.” De King James version zegt het mooi: “a building fitly framed together”. Nog altijd ligt die sluitsteen op de grond, want Christus is verworpen en afgekeurd door deze wereld, en zo vormt het een struikelblok (Jes. 8:14, Rom. 9:32, 1 Pet. 2:6-7), maar deze zal omhoog geheven worden tot de ‘hoogten’ van de Almachtige op de draagkracht van onze lofprijzingen die krachtiger zijn dan de vervloekingen van de vijand, die ons werk saboteert. (Ezra 4) Het is ook en vooral de steen waar de Tempel van Jeruzalem op is gebouwd die volgens de profetie van Daniël 2 de Aarde zal vullen, opdat die de sluit­steen worde van het heelal, want zegt de Joodse traditie: “De Tempel is gebouwd op de hoofdsteen van het heelal.” (Yoma 54b) Thans culmineert de mil­lennia-lange strijd rondom de vraag of deze christussteen verbrijzeld zal wor­den of aanvaard. Gij dwazen! Die laat zich niet verbrijzelen, maar verplet­tert wie daartegen in opstand komt. (Mt. 21:42-44)

De sluitsteen vormt een doorgangs­poort, met links en rechts staanders, waardoor de tempel betreden kan wor­den. (zie afbeelding) Hier ontdekken we een interessante symboliek. De achtste letter van het Hebreeuwse alfa­bet is de chet, die er als zo’n poort uit­ziet, twee pilaren met een recht dakje. Een belangrijke sym­bool treedt hier op de voorgrond met de Joodse besnijde­nis. In de Joodse traditie vindt de besnijde­nis op de achtste dag na de geboorte plaats, want acht vertegen­woordigt de doods­poort die God niet voor zijn kinderen wenst. Acht is het getal van een nieuw begin, zoals bij het octaaf op de piano. Het is de roep ‘Het is volbracht!’ van Hem die in zijn mense­lijke lichaam de stervens­genade ont­ving naar het nieuwe leven toe, die de hoogste trofee was aan de doods­macht ontrukt. Door zijn dood over­won Hij de doodsmacht, de poort vor­mend waardoor alle redding naar ons toestroomt. Vrijheid schenkend, ons door deze diepe reiniging van het angst­trauma verlossend. Jezus Triomfator deed dat. Hij vraagt geen offers, geen herhalings­offer. Hij is ‘het’ offer, ‘het’ sacrament. Hij is de ver­brijzelde die buiten de poort geleden heeft. (Hebr. 13:12) Wij weten dat het apart zetten en de besnijdenis betrekking hebben op het getal acht of de doodspoort die niet doorschreden mag worden. Petrus’ epistel zegt dat op de Ark van Noach acht zielen werden gered. Hetzelfde epistel spreekt over het redden door de anti­typedoop en het door Christus preken tot de geesten in de gevangenis tijdens diens afdaling in de Hel, dat direct na zijn kruisdood geschiedde. De draak of het beest van openbaring met de tien hoofden en zeven horens kent hetzelfde getal volgens de kabalistische rekentrant: 10 + 7 = 17; 1+7 = 8. Ik ver­afschuw deze telwijze, maar we moeten sommige voorbeel­den kennen voor het begrij­pen van het antitype. Acht is het getal van de doop in de dood waar wij allen aan ten prooi vallen. Dus Christus preekte tot allen en niet alleen maar tot acht zielen toen Hij tot de geesten in de gevangenis sprak.

Alles spitst zich toe. De coronacrisis, die de opmaat is naar een toesnellende ramp, die niettemin op de ‘anti­climax’ zal uitlopen – dankzij Gods permanente tegenwoordigheid. De Zoon Emanuel heeft zo lang zitten wachten op dit soort bevrijding van wat men de dag des oordeels noemt! Dit moet reden tot vreugde zijn, geen wanhoop, omdat het resulteert in de bevrijding van de mensheid en niet alleen van de schaarse toegewijde zielen. Er is veel werk aan de winkel, want hoe dan ook kan de persoonlijke keuze, voor of tegen God, niet terzijde worden geschoven. Hier geldt: “Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.” (Mt. 12:22-32)

Gain of Function experimenten

Professor Luc Montaignier, die wegens zijn werk voor AIDS/HIV in 2008 de nobelprijs kreeg, heeft in het ochtendprogramma op de Franse tv van 17 april “L’Heure des Pros” openlijk gezegd dat het ziekmakende virus een HIV-segment bevat dat alleen via een menselijke ingreep erin kan zijn gebracht, “un travail d’horlogier”. Hij liet zich niet uit over wie dat kan hebben gedaan en hoe dit virus in omloop is gekomen, want hij zei dat hij alleen feiten vaststelt. Welnu, het huidige hoofd van het biolab in Wuhan, waar de epidemie begon, is Professor Shi Zhengli. In juni stond op Wikipedia het volgende (inmiddels verwijderd): “In 2014 was Shi Zhengli betrokken bij ‘gain-of-function’ experimenten (verhoging van functie) voor SARS-achtige coronavirussen onder leiding van epidemioloog Ralph Baric van de “University of North Carolina”. (…) In 2014 plaatste de NIH (National Institutes of Health) een verbod op gain-of-function onder­zoek voor griep, MERS en SARS virussen uit angst voor accidentele verspreiding, een verbod dat in 2017 werd opgeheven.” In 2014 is zij naar Wuhan vertrokken waarbij zij dankzij een subsidie van meer dan 11 miljoen van het NIH enige apparatuur kon aan­schaffen. Het immense lab werd geoutilleerd dankzij een Chinees-Franse samenwerking op het aller­hoogste regeringsniveau, en het werd in januari 2015 naar het extreme Bio-Safety Level 4 gebracht. Uit het voorgaande blijkt dat duistere krachten aan het werk zijn en dat het verhaal dat de ziekte is ontstaan door consumptie van vleermuizen een fabel is. Het virus accidenteel ontsnapt? Laat me niet lachen.

Gain-of-function betekent dat via recombinant technieken een dierlijk virus virulenter wordt, dus ziekmakend voor de mens en tevens overdraagbaar. Het een volgt niet uit het ander. Van het koeienpokkenvaccin zijn miljarden doses op de mens overgebracht zon­der dat één geval van mens op mens besmetting ontstond.[2]) Vermoedelijk is het HIV-segment ingebracht om te kijken wat er zou gaan gebeuren. Mag een mens niet nieuw­schierig zijn? De gewone SARS epidemieën zijn herleidbaar naar de 1918 Spaanse griep (H1N1) die tussen de 50 en 100 miljoen slachtoffers -eiste. Er was de 1968 Hongkong griep (H3N2), de 1976 zwijnengriep (H1N1), de 2009 zwijnen- of Mexicaanse griep (H1N1) en de op allerlei plaatsen oplaaiende vogelgriepen zoals de H5N1, H7N7, H7N9 en de H5N6. SARS staat voor “severe acute respiratory syndrome” (acute ademnood) en COVID-19 voor “corona virus disease 2019”. COVID-19 is een SARS, maar wordt niet met de letters H en N aangeduid.

De symptomen van COVID-19 worden niet door het virus zelf veroorzaakt maar door een overdreven immunologische reactie op de besmetting door het virus, hetgeen in een gecompliceerde keten van reacties tot micro-bloedstolsels leidt waardoor de haarvaten van o.a. de long verstopt raken, wat ademnood veroorzaakt. In die conditie ontstaan makkelijk bacteriële infecties. Een onstekingsremmer en anticoagulant zoals aspirine is in staat om verergering in het eerste stadium te voorkomen en een microlide (natuurlijk antibioti­cum) zoals azithromycine pakt de potentiële bacteriële infectie aan. Een zink­tablet verhoogt de afweer tegen het virus. Antimalariamiddelen zoals hydroxichlo­ro­quine (HCQ) en artemisia (wermut in Duits)[3]) zijn in de bestrijding van COVID-19 zeer succesvol gebleken (98% genezing ongeacht leeftijd). De officiële testen die door o.a. The Lancet werden gepubliceerd waren dusdanig opgezet dat bovenvermelde thera­pieën faalden door ze uitsluitend in het laatste stadium toe te dienen (na ziekenhuis­opname) of in de verkeerde dosering. De Lancet heeft zich daar later voor verontschul­digd, maar de andere wetenschappelijke bladen niet. Professor Peter Seeberger, directeur van het gere­nommeerde Max Planck Instituut in Potsdam, prees artemisia aan in een uit­gebreid inter­view in Paris Match van 7 mei. Artsen in Amerika die publie­kelijk verklaar­­den dat HCQ therapeutisch werkt, kregen the horen dat ze hun licentie konden kwijt­raken. Artsen werden aangespoord om onduidelijke doodsoorzaken aan COVID-19 toe te schrijven terwijl gebruikelijk is om dan hartstilstand aan te kruisen. De cijfers zijn dus opgeblazen. Wat het bejubelde remdesivir betreft (gepatenteerd, dus veel winst) komt het gerenommeerde IHU in Marseille (Institut MI) tot de conclusie dat het niet werkt.

Hoe heeft de mondiale verspreiding in zulk een rap tempo kunnen plaatsvinden terwijl Wuhan vanaf 23 januari van de wereld werd afgesloten en het eerste officiële geval op 17 november was? Alles wijst erop dat via aerosols de virussen in de hotels werden verspreid waar de atleten bijeenkwamen tijdens de militaire olympiade eind oktober 2019 in Wuhan. (The American Prospect, 30-6-2020) Volgend op de olympiade hebben ze zich een aantal dagen meer dan ellendig gevoeld, maar zijn allen hersteld. Daarmee werden ze ideale besmettingsbronnen, vooral tijdens kerkdiensten in Europa en de Vere­nigde Staten. De militaire autoriteiten hebben dit stil trachten te houden, maar er waren duizenden participanten, dus dat is mislukt. In oktober was er ook een bijeen­komst in Wuhan van Iraanse mullahs, en zo heeft dit patroon zich in Iran herhaald. Wij herinneren ons de dramatische taferelen in Wuhan. Was dat toneelspel? Ik denk van niet, want net als het noorden van Italië heeft Wuhan een sterk vervuilde lucht en bovendien was eind 2019, net als in een aantal andere Chinese steden, het 5G netwerk uitgerold – dat tot een verzwakt immuunsysteem aanleiding geeft.

Er speelt nog een andere factor een rol. Dit soort virussen heeft net als het griepvirus de eigenschap te muteren, hetgeen door het top-virologisch instituut met 700 werknemers, het IHU, onder leiding van de beroemde Professor Didier Raoult op de voet is gevolgd. Er moeten door de Chinezen verschillende ziekmakende virussen zijn losgelaten die spontaan zijn gerecombineerd en gemuteerd, verschillende virussen omdat de autonome mutatiesnelheid veel langzamer is (gemiddeld 1 mutatie per 20 dagen onder invloed van de gammastraling van de zon). Opvallend is dat het onnatuurlijke HIV-segment er snel uit werd geschopt. Zo is de nieuwschierigheid van Shi Zhengli dan tóch beloond! De rondzwervende virussen zijn inmiddels veel milder en daarom is er vanaf eind juni geen sprake meer in het nieuws van COVID-19 doden, maar van aantallen ‘gemeten’ infecties (men ging intensiever meten).[4]) De doorslaggevende factor voor de seizoensmatige af­name van virale besmetting is de verhoogde luchtvochtigheid in de aanloop tot de zomer. (Shaman et al. 2010) Een hogere buitentemperatuur en een even­tueel betere lichamelijke conditie van de geïnfecteerden staan daar los van. De vraag die zich stelt is waarom de sanitaire maatregelen eind juni dan niet zijn opgeheven maar slechts versoepeld.

3 – De Sanitaire Maatregelen, een politieke beslissing

Voordat we deze vraag beantwoorden zullen we het verloop van de sanitaire maatrege­len bespreken. De lockdown is in de tweede en derde week van maart in gang gezet (1 mrt was een zondag). Opvallend is dat vooraf geen gedegen medische consultatie heeft plaatsgevonden. De politiek heeft ook zonder een goed parlementair debat gedecreteerd. Dat gold internationaal. De volksmond spreekt dan van samenzwering. De lockdown was daarom geen medische beslissing maar een politieke. Duitsland heeft gezwaaid met het advies van het “Robert Koch-Institut” dat gebaseerd was op een computersimulatie met dramatische mortaliteitsprognoses dat ze op 16 maart kregen toegezonden van de epidemiologist Neil Ferguson van het “Imperial College London”, toen de lockdown reeds was uitgevaardigd.[5]) Een flutadvies, want met software is het “garbage in, garbage out”. Ferguson staat bekend als een groot voorstander van vaccinaties. Dat zal zijn carrière vleugels geven. Natuurlijk is de politiek niet vooraf te rade gegaan bij de medische professie want die zou hebben aangeraden om covidpatiënten in quarantaine te houden en slechts de kwetsbare individuen af te zonderen: met aangetaste longen, een hart­conditie, parkinson, dementie en diabetes – dus niet alle bejaardentehuizen rück­sichtslos sluiten. Een complete lockdown waarbij de gezonde mensen worden afge­zonderd? Kom nou! De hulk inschakelen om een mug te slaan?

Op 19 maart gaf Professor Sucharit Bhakdi, een expert op het gebied van infectieziekten en een van de meest geciteerde wetenschappers in Duitsland, een interview dat op youtube kwam, waarin hij zei: “Indien een patiënt andere aandoeningen heeft mag COVID-19 niet als de exclusieve agent van een overlijden worden aangemerkt.” Hij zei voorts dat er op 19 maart voldoende gegevens in Duitsland bekend waren om een aan­gepast beleid te bepalen. Hij sprak van een ongelofelijke tragedie dat voor een complete lockdown is besloten. Hij noemde “de besluiten eigenlijk zinloos”, vooral omdat de ziekte “in het bijzonder de ouderen treft met samengaande aandoeningen zoals in het verleden bij alle coronainfecties. (…) Van alle geïnfecteerden, dus van jonge gezonde mensen, hebben 99,5% milde symptomen; die mogen niet als patiënt worden aan­ge­merkt.” Bhakdi noemde de maatregelen “grotesk, absurd en heel gevaarlijk, (…) omdat het inperken van sociale contacten en bijeenkomsten, theater en muziek, reizen en vrije­tijdsrecreatie, sport en hobby, enz. averechts werken omdat die meehelpen om ons ver­blijf hier op aarde te verlengen. We mogen stellen dat door de [sanitaire] maatrege­len de levens­ver­wachting van miljoenen mensen zal worden ingekort. En dan (zei hij) hebben we natuurlijk het schrikbarende effect op de wereldeconomie die het bestaan van tallo­zen in de waagschaal legt. De gevolgen voor de gezondheidszorg zijn navenant omdat andere zorg verwaarloosd wordt voor hen die dringend hulp nodig hebben – opera­ties en dergelijke. (…) Ik kan slechts zeggen dat al deze maatregelen tot zelfvernie­tiging en collectieve zelfmoord leiden op grond van niets anders dan een waanidee.”

De statistieken precies één maand later, van 19 april, gaven Bhakdi gelijk. Volgens de gegevens van het Statistischen Bundesamt (Destatis) was het dodental in Duitsland tijdens de afgelopen periode wegens corona op jaarbasis 0,725% hoger in de leeftijds­categorie van 65+ dan het anders zou zijn geweest. We moeten immers voor een juiste inschatting het ‘totaal’ aantal sterfgevallen afzetten tegenover het ‘totaal’ van voor­gaande jaren over dezelfde periode, ongeacht doodsoorzaak. Er sterven in Duitsland per dag gemiddeld 2200 mensen van 65+.  De gehele coronacrisis heeft tot en met juni tot een jaarlijkse verhoging van het dodental in de categorie van 65+ tot zo’n 1,5% geleid (2 x 0,725), berekend over het gemiddelde van de laatste vier jaar.  We moeten eerder denken aan 1,2% omdat sommigen anders later in het jaar zouden zijn gestorven en de piek medio april was.[6]) Verontrustend, maar daar is ook alles mee gezegd, want binnen de normale fluc­tua­ties van het aantal sterfgevallen op jaarbasis. Van alle geregistreerde COVID-19 doden in Duitsland bevond 67% zich in de leeftijdscategorie boven de 80 jaar en 92% was ouder dan 65. Dat was Duitsland. Waarom zou het hier anders zijn?

Bild, Europa’s bestverkochte krant, liet zien dat er andere meningen bestaan dan die van de machthebbers. Bild kopte op 8 mei “Lockdown war ein Riesen-Fehler”. Hierin kwamen zeven bekende intellectuelen aan het woord die dat onderschreven. De over­heidsbeslissing om het openbare leven plat te leggen en de vrijheid van de burgers af te pakken werd ernstig bekritiseerd. Professor Klaus Püschel is patholoog-anatoom en had 192 COVID-doden onderzocht. Hij is hoofd van het Instituut voor Forensische Genees­kunde aan het Universitair Ziekenhuis van Hamburg en stelde in dat artikel dat “COVID-19 tenslotte een virale ziekte is zoals griep, die in de meeste gevallen onschadelijk is en uitsluitend dodelijk bij onderliggende ziektes”, waarmee hij Bhakdi’s stelling onder­schreef. Daaraan kan worden toegevoegd dat velen onnodig stierven door ze aan beade­mingstoestellen te leggen, die voor covidpatiënten regelrechte moordenaars zijn. In dat stadium was tromboprofylaxe (bloedverdunning) de geëikte behandeling met nog altijd 31% sterfgevallen in plaats van de +80% van hen die beademend werden. In een lang interview in het dagblad De Gelderlander van 11 juli bevestigt de Nijmeegse hoogleraar “Besturen van Veiligheid”, Irma Helsloot, dat de ‘intelligente’ lockdown pure paniek was en onnodig en een veelvoud aan mensenlevens verwoestte dan er gered werden.

Wat de verplichting betreft mondmaskers te dragen, kan ik kort zijn. Vroeger droegen artsen geen maskers als ze op ziekenbezoek gingen of werkzaam waren in hospitaals. Waarom? Omdat ze verstand hadden van infectieziektes. Trouwens, het langdurig dragen van mondmaskers is nadelig voor de gezondheid omdat het lichaam dan minder zuurstof krijgt wat bij kwetsbare mensen tot hypoxia kan leiden, een ernstige aan­doe­ning.[7][8]) Het is ook een broeinest van eigen ziektekiemen waardoor een vicieuze besmet­tings­cyclus kan ontstaan. In een vierdelige serie in het maandblad “HP De Tijd” gaf de Nederlandse immunoloog dr. Carla Peeters, die verschillende jaren werkzaam was op het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), een vernietigend oordeel over de door de overheid opgelegde verplichting om in bepaalde situaties een mond­masker te dragen. Ten­slotte blijkt dat er geen enkel wetenschappelijk onderzoek bestaat, geen enkel, waar­mee wordt aan­getoond dat virusbe­smetting via het dragen van mond­maskers (N95) voorkomen wordt.[9]) Het­zelfde geldt voor de anderhalve meter ‘social distancing’. En nog wat, als je hoest heb je geen mond­kapje nodig maar een zakdoek.

Onder het mom van ‘Red de Aarde’

Psalm 2 zegt dat de heersers samenspannen tegen God en Christus (wat het Grieks is voor gezalfde). Spreken over een samenzwering is dus Bijbels. Het is begonnen met het zogenaamde Kissinger-rapport uit 1974 waarin abortus wordt aangeprezen als het betere middel om tot depopulatie te komen, met name in Afrika, in een tijd dat abortus in nog geen enkel niet-communistisch land was gelegaliseerd. Twee jaar eerder kwam het rapport van de Club van Rome uit waarin werd geroepen dat de wereld ten onder zou gaan aan overbevolking. De beweging die daaruit voortvloeide is alleen maar groter en radicaler geworden, en tegenwoordig doen bijna alle machtigen der aarde daaraan mee onder het mom van ‘Red de Aarde’. Het doel is om tot een decimering van de wereld­bevolking te komen, hetgeen een rechtstreekse aanval op God is, want het zijn wél zijn kinderen. Daarom, God zal niet laten begaan (Jes. 8:10), alhoewel ze denken dat dat in hun macht ligt. Als het groene hout (de ongeboren kinderen) niet gespaard wordt, waarom zou dan het dorre hout (dat zijn wij) gespaard worden? Het zijn godloochenaars; in het afwijzen van God nemen de machthebbers in hun lust naar rijkdom en macht steeds meer het karakter aan van Lucifer, de vader van leugen en bedrog die de mensen, voor wie God een heerlijke bestemming heeft klaargelegd, diepgrondelijk haat. Op de drempel van het Vrederijk zullen bij velen de schellen van de ogen zijn gevallen, waarbij de meerderheid voor God zal kiezen, maar zo ver zijn we nog niet. Als het de tegen­stander nú zou lukken de massa’s om te brengen, door oorlog, vaccinaties en ziektes, zou hij een rijke buit binnenhalen.

De betrokkenheid van velen vereist een systematische aanpak. In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation “Scenarios for the Future” waarin onder het hoofdstuk “Opera­tion Lockstep” een hyphotetische pandemie wordt besproken met maatregelen die een treffende gelijke­nis tonen met onze lockdown. Op 21 april 2020 publiceerde datzelfde instituut het “COVID-19 Testing Action Plan” waarbij het plan werd ontvouwd om zes maanden later 10% van de Amerikaanse bevolking per week te testen op ziektekiemen, en naar het zich laat aanzien zullen de andere landen dit voorbeeld volgen. Deze testen worden volgens datzelfde rapport gekoppeld aan een universele GSM-tracking van iemands con­tacten. Ook zijn er verre­gaande plannen, maar niet daarin vermeld, om alle mensen op aarde te vacci­neren. Het zijn de vaccinaties, zeven in totaal, die het slotak­koord vormen van deze charade.

Het gehele pharma-medische complex is door en door corrupt. Professor Peter Gøtzsche heeft daar in 2013 een bestseller over gepubliceerd “Deadly Medicines”, waarbij hij voortdurend spreekt van mafiosi (mob) en moordenaars, en toch is hij nooit aangeklaagd voor smaad, want alles is onderbouwd. Ook aan te raden is het boek uit 2020 van Dr. Judy Mikovits “Plague of Corruption” met een briljant voorwoord van Robert Kennedy, zoon van de vermoorde senator.[10]) Gøtzsche toont aan dat alle farmaceutische concerns, de overheid, de toezichthoudende instanties, de wetenschappelijke publicatiehuizen, de meeste professoren en specialisten en de patiëntenverenigingen in dezelfde kongsi zitten waarbij luchtigjes en vaak zwaar crimineel wordt omgegaan met het aantal doden en de ellende die door de moderne farmaceutische producten en vaccins worden veroor­zaakt. Al dertig jaar is er nog nauwelijks sprake van innovatie op medisch gebied. Dus wordt maar wat aangerotzooid om de geldmachine draaiende te houden. Het is een gigantische beerput. In 2007 trof Merck een schikking aan voor vioxx ten bedrage van 4,85 miljard dollar waarbij aan advocatenkosten 1,2 miljard werd besteed. Gezien de giga­winsten is dit geen argument om de misstanden op te heffen. Smeergeld in allerlei soor­ten en maten is wat de machine draaiende houdt. Gøtzsche vertelt dat een medicus, die tijdens een congres in Mexico de waarheid sprak over een medicijn, na zijn lezing met acht body­guards de zaal moest verlaten om rechtstreeks naar het vliegveld te gaan. Het ver­haal van antidepressiva is ten hemel schreiend, want oorzaak van veel zelfmoorden. Ook de shootings op scholen in de VS hangen hier mee samen. Een op de drie sterfgeval­len in de westerse wereld wordt veroorzaakt door voorgeschreven medicatie en de meeste bejaarden knappen zienderogen op als onder medisch toezicht de inname van medicijnen wordt gestopt. Helaas, het circus van wat zich rondom COVID-19 heeft afge­speeld volgt het traditionele recept, zoals toen ook met de thalidomide-affaire (softenon).

De Satanische leus: Solve et Coagula

Het duidelijkste motief is het grote geld, en dat ligt voor het oprapen bij de 50 miljard vacci­naties die men wil toedienen. Maar het zijn niet zomaar vacci­naties. Al vele jaren wordt ernaar toegewerkt om een zombieachtige mens te cre­ëren wiens DNA is aan­getast en die wordt aan­gestuurd via computer­gestuurde signalen via een soort chips, nanobots geheten, die via vacci­naties worden ingebracht. Dat deze vacci­naties, die onvoldoende op veiligheid zijn ge­test, ziek­teplagen gaan veroorzaken zal eerder als een voordeel worden gezien omdat in het program­ma van ‘Red de Aarde’ het grootste deel van de mensheid van deze aardbol zal moeten verdwijnen. De humanoïde die ze bezig zijn te creëren zal op een gegeven moment zo radicaal veranderd zijn dat dit creatuur reddeloos verloren is voor Jezus die ‘mens’ is geworden. Wanneer dat punt is bereikt valt moeilijk te zeggen. Zeker is wel dat dit punt bereikt wordt zodra de amyg­dala, die al onze emoties verwerkt, geamputeerd is. Zo iemand voelt geen emoties meer, noch woede, angst en genegenheid. Reeds nu is men in staat de amygdala te localiseren en met een niet-operatieve ingreep via gecon­cen­treerde energiestralen te de-activeren. Lucifer is primair een jager van zielen. Mensen worden door hun lusten aangedreven waarvan geldzucht niet de minste is, maar voor Lucifer zijn geld en macht slechts middelen om zie­len te stelen. Dehuma­nisering of moord komt derhalve op hetzelfde neer. Het dragen van mond­maskers, de angst die gecreëerd wordt voor onderlinge con­tacten, de lockdown, al die maatregelen bevorderen de dehumanisering.

Ik vrees dat er geen werkelijke versoepeling komt in de sanitaire maatregelen. Na de zomer komt er een tweede golf met wellicht een variant van de Spaanse griep. De straat­rellen zullen weer oplaaien, vooral in Washington D.C. Er wordt gefluisterd dat de rellen zo uit de hand gaan lopen dat de staat van beleg wordt afgekondigd en Trump afgezet – einde demo­cratie. Ik wijs ook op profe­tieën van Katho­lieke en Protestantse signatuur die spreken van een heropleving van de pest met enorm veel slachtoffers, die God als oordeel over de wereld zendt als represaille voor de abortushecatombe, die jaarlijks 50 miljoen slachtoffers vergt. De grote samen­zweerders zullen on­danks alle bescher­mings­maatregelen hier ook door getroffen wor­den. Dr. Roberto de Mattei heeft een subliem artikel geschre­ven over het “Oordeel van God in Geschiedenis”.

Tot slot wijs ik op de open brief van Aartsbisschop Viganó aan President Trump van 7 juni 2020 waarin hij begint te zeggen dat “we in de afgelopen maanden de formatie van twee tegengestelde kampen hebben gezien wat Bijbels genoemd kan worden: de strijd tussen de kinderen van het licht en die van de duisternis.” Voorts: “We hoeven niet verbaasd te zijn indien we over enkele maanden opnieuw vernemen dat er verborgen achter deze daden van vandalisme en geweld (de rassenrellen rondom de vermoorde George Floyd) mensen zijn die hopen te profiteren van de ontbinding van de sociale orde om een wereld zonder vrijheid op te bouwen: ‘Solve et Coagula’, zoals de maçon­nieke leus gaat.” Solve et Coagula verwijst naar de afschuwelijke Baphomet, een afbeel­ding van Lucifer, die deze woorden op zijn bovenarmen heeft geschreven, waar­mee bedoeld wordt dat aan de opbouw afbraak voorafgaat, hetgeen niet alleen slaat op de individuele persoonlijkheid maar op alle maatschappelijke verbanden en de naties die samen de wereld vormen. Dat betekent dat de sociale orde kapotgemaakt moet worden in de meest brede zin des woords opdat een nieuwe maatschappij met een nieuwe mens, het rijk van de Antichrist, gestalte kan krijgen. Het zij vermeld dat de Protestantse Trump via zijn twitteraccount lovend op deze brief heeft gereageerd.

——

Zie bijlage

 


.APPENDIX.

Het Gote Probleem van Vaccins

Uit het boek van Dr. Judy Mikovits

Plague of Corruption – Skyhorse Publishing – Delaware # 2020 (pp. 160-61)

Ik denk dat een van de grootste problemen met vaccins is dat ze worden gekweekt in dierlijk weefsel en dat we niet weten welke virussen en ziekteverwekkers terugkomen in de naald. Een recent onderzoek in december 2018 door het Italiaanse laboratorium, Corvela, naar het GlaxoSmithKline-vaccin Priorix Terta belicht verontrustende proble­men die onze technologie nu kan ontdekken, maar waarvoor weinigen de moed lijken te hebben dat te onderzoeken. Vertaald uit het Italiaans, concludeert het rapport:

«« We hebben het onderzoek voortgezet, zowel chemisch als biologisch, naar de Priox Terta, quadrivalent tegen mazelen, rubella, bof en varicella. We hebben proteobacteriën en nematodawormen, 10 andere virussen via ssRNA, Microviriae (bacteriële of faagvirussen) en talrijke retrovirussen gevonden, waaronder endogene retrovirussen van mens en vogel, vogelvirussen, humane immuno­deficiëntie en immunodeficiëntievirus van apen (fragmenten, die indien ingebracht in de database fragmenten detecteert van HIV en SIV), muizenvirus, paardeninfectieziektenvirus, lymfoproliferatief ziektevirus, Rous-sarcoomvirus, alpha-endornavirus, hepatitis-B virus en gistvirus. »» *)

De technologie bestaat om de vraag te beantwoorden hoeveel verschillende virussen onze typische vaccins besmetten. Kijk naar de problemen met dit ene vaccin. Er zijn aanwijzingen voor virussen van mensen, vogels, apen, muizen en paarden, allemaal dieren die we op een of andere manier gebruiken bij de productie van vaccins. En hoe zit het met de wormen, gist en andere micro-organismen die van nature in dierlijk weefsel voorkomen?

Als je het dierlijke weefsel verwijdert, blijft er geaborteerd menselijk foetaal weefsel over, en ik denk dat er belangrijke morele en wetenschappelijke problemen bestaat met wat er op genetisch niveau gebeurt wanneer je menselijk weefsel in de bloedbaan injecteert. Bovendien kom je bij de kwestie van chemicaliën in de vaccins, zoals kwik, aluminium, formaldehyde, polysorbaat 80 en een groot aantal andere, en het begint eruit te zien als een heksenbrouwsel dat in een of ander dement sprookje alleen aan kinderen wordt toegediend.

*)   “BOMBSHELL, Corvela Releases Next Vaccine Analysis Results” van General Maddow – Real News Australia, Dec. 23, 2018.


[1])   De Griekse brontekst biedt de mogelijkheid om hoofd-hoeksteen te vertalen met ‘top-van-de-hoek’ steen. De topsteen laat een hoek ontstaan, rechts en links, dankzij de afsluiting. Het zou in deze vertaling ook de topsteen van een pyramide kunnen zijn. Schrijver dezes verkiest sluitsteen (bovenkozijn) van een poort. Het past ook bij de gebruikelijke theologische uitleg om het een sluitsteen te noemen. Sluitsteen waarvan? Hoe werd vroeger gebouwd? De tempel van Jeruzalem in Jezus’ tijd werd zoals uit alle tekeningen blijkt zonder bogen gebouwd. Dus daarom lijkt die foto van een Egyptische tempel toepasselijk. (zie afbeelding) De Romeinen bouwden destijds met bogen voor hun bruggen en aqua­ducten en voor sommige gebouwen zoals het Pantheon in Rome, dat een gigantische koepel heeft die nog steeds staat, maar boogbouw was toen een nieuwe techniek.

[2])  Het pokkenvaccin, op basis van de koeienpokken, is ontdekt toen bleek dat melkende boeren immuun waren voor pokken. Het Frans voor koe is ‘vache’, in Latijn ‘vacce’, waarvan het woord vaccinatie is afgeleid. In 1967 stierven wereldwijd nog 15 miljoen mensen aan de pokken en velen werden blind. Het laatste geval van pokken (variola) werd in 1977 geconstateerd. Toen Hernán Cortés met zijn mannen het tegenwoordige Mexico binnendrong ontstond een virulente vorm, alastrim geheten, hetgeen in opeenvolgende uitbraken 90% van de oorspronkelijke bevolking heeft uitgeroeid.

[3])  De WHO heeft er alles aan gedaan om behandeling van malaria via artemisia tegen te houden, terwijl het nog minder bijwerkingen heeft dan HCQ en ook heel goedkoop is. Tegenwoordig is artemisia als antimalariamiddel algemeen aanvaard. Wat het gebruik betreft voor malariabestrijding kon de farma niet goed verdienen aan beide middelen en daarom hebben ze zich samen met het WHO van meet af aan verzet tegen het gebruik ervan. Artemisia is een universele plant die heel goed als smaakmaker in het eten kan worden gebruikt. Het Franse drankje absinthe is van artemisia absinthium gemaakt, wat de Franse militairen in Algerije in het midden van de 19e eeuw moesten drinken om immuniteit tegen tropische ziektes op te bouwen. Omdat de smaak tegenstond werd het met alcohol vermengd en zo is het in Frankrijk geïntroduceerd. Als je absinthe drinkt geeft een COVID-19 test seropositief aan!

[4])  Het enige wat een positieve test aantoont is dat je antilichamen hebt aangemaakt omdat je te maken hebt gehad met een of andere infectie en dat kan zelfs een simpele verkoudheid zijn. Het zij benadrukt dat er geen betrouwbare testkits voor het specifieke Covid-19 virus bestaan. Het laat zich raden dat als intensiever wordt getest er meer positieve uitslagen zijn. Van een systematische aanpak is geen sprake, waarbij de positieve uitslagen vervolgens diepgaander getest worden en de resultaten onderworpen worden aan een statische analyse.

[5])   “Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID- 19 mortality and healthcare demand” – Imperial College COVID-19 Response Team # 16-3-2020. Virussen zijn zo ongelofelijk klein dat weinigen zich daar een voorstelling van kunnen maken. Door die kleinheid zijn mondmaskers waardeloos. Een virus is met het DNA te vergelijken. Het menselijk genoom, dat in iedere lichaamscel zit, bevat evenveel informatie als 35 miljoen uur ‘high definition’ film, wat bewijst dat het DNA immens klein is. Er zijn een geschatte 5000 x 7 miljard cellen in het mensenlijk lichaam.

[6])  Besef wel dat het gaat om de verhoging van het dodental in de categorie 65+; (1,2% van 2200) x 365 komt uit op 9.600 extra doden, overeenkomend met het sterftecijfer over ruim 4 dagen in die categorie en identiek aan 0,011% van de totale bevolking. Waar is de pandemie? Omdat 90% in de 65+ categorie valt, komen we uit op 10.500 doden totaal terwijl het werkelijk aantal geregistreerde COVID-19 doden in Duitsland op bijna 9.350 ligt t/m 15 augustus. Mijn berekening was een vluchtige schatting en blijkt te hoog ingeschat, hetwelk mijn argument alleen nog maar sterker maakt.

[7])   Een kennis van mij die een winkel heeft, een dame van in de vijftiger jaren, raakte aan het eind van een drukke dag, toen zij de hele dag een mondmasker had gedragen, bewusteloos, iets dat haar nog nooit eerder was overkomen.

[8])  Volgens professor Inspanningsfysiologie Jan Bourgois van de Universiteit Gent, nemen (gezonde) mensen evenveel zuurstof op met of zonder mondmasker, maar het lichaam moet wel harder werken dan anders: “Als je een mondmasker gaat dragen wordt de belasting op het hart groter, een effect dat wordt versterkt tijdens warme zomerdagen. Het is logisch dat als je een mondmasker draagt het ademen moeilijker gaat. De longen worden zwaarder belast, de ademhalingsspieren worden zwaarder belast, de hartslag stijgt. De extra belasting voor het lichaam heeft een effect op onze hart- en bloedvaten.” (HLN diginieuws België, 7 aug. 2020)

[9])  “Masks Don’t Work: A review of science relevant to COVID-19 social policy” van Dennis Rancourt PhD, Ontario Civil Liberties Associations # April 2020. Zelfs labmedewerkers die in een laboratorium van Bio-Safety Level 2 werken, waarin de verplichting bestaat dubbele mondmaskers te dragen, raken allen besmet met de airborne virussen die worden bestudeerd. (Dr. Judy Mikovits – Plague of Corruption)

[10]) Mikovits legt uit dat vaccinaties chronische ziekten veroorzaken omdat dierlijke en menselijke weefsels (van geaborteerde mensen) worden gebruikt om de vaccins te kweken. En passant liften gevaarlijke virussen mee (het XMRV), die van moeder op kind overdraagbaar zijn en het immuunsysteem aantasten. Het DNA van abortussen kan zich vermengen met dat van de ontvanger en niemand weet wat dat zal opleveren. Inmiddels is zo’n 5 tot 10% van de Amerikaanse bevolking met XMRV besmet geraakt die zich niet altijd ziek hoeven te voelen, maar het is wel een tikkende tijdbom. Naar schatting zal door XMRV 50% van de geborenen in de VS in 2030 worden getroffen door autisme, wat ooit een zeer zeldzame ziekte was. Mikovits weigerde de resultaten van haar wetenschappelijke publicaties te ontkennen, waarin zij aantoont dat de epidemieën van autisme en het chronisch vermoeidheissyndroom (CFS/ME) door vaccinaties zijn ontstaan (en waarschijnlijk ook Alzheimer en prostaat-kanker). Haar werk had gigantische implicaties met miljarden schadevergoedingen in het verschiet, want niet alleen door vaccinaties werd het doorgegeven, maar later ook door besmet bloed. Onder leiding van de almachtige Tony Fauci, de directeur van het “National Institute of Allergy and Infectious Diseases” is haar werk vanaf eind 2009 op alle mogelijke manieren tegengewerkt. Als wetenschapper is zij effectief uitgerangeerd, en dat terwijl zij en haar team een eenvoudige manier hadden ontwikkeld om bloed op XMRV te testen.

Autisme gaat samen met een fysiologisch fenomeen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een pasgeborene een overvloed aan hersenverbindingen (synapses) tussen de neuronen bezit, waarvan een deel verdwijnt via een biologisch proces dat autofagie heet, waarmee autisme verdwijnt. Die uitwieding is een immunologisch proces. Dat is iets dat tot aan de pubertijd kan aanhouden. Pasgeborenen zijn altijd autistisch.

%d bloggers liken dit: