EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Over de komst van de Antichrist

Als we het Evangelie en het boek Apocalyps even buiten beschouwing laten, kunnen we stellen dat de vroegst bekende profetieën over de Antichrist komen uit de geschriften van Hildegard Van Bingen. Omstreeks halverwege de 12de eeuw ontving zij van God een visioen over de Antichrist en de eindtijd, welke zij neerpende in haar boek ‘Scivias’. Later ontvingen ook de herders in La Salette en Weeskinderen in China een openbaring over de Antichrist.

In de uitleg van het visioen wordt het volgende beschreven:

‘Zijn vader is Satan, maar die blijft onbekend totdat hij ontmaskerd wordt op de Jongste Dag. De moeder van de Antichrist werd bekend gemaakt als een ‘publieke’ vrouw, die als jong meisje in een afgelegen woestijn met duivelskunsten is opgevoed door zeer goddeloze mensen. Haar ouders wisten niet waar zij was en diegenen met wie zij samenleefde kenden haar niet. Zij had in het geheim gemeenschap met enkele mannen, maar de ‘oude slang’, die zich voordeed als een engel, bevruchtte haar. Zij wist zelf niet van welk zaad de zoon was die zij baarde. Zij leerde hem de duivelskunsten waarmee zij zelf was opgevoed. Toen deze ‘Zoon van het Verderf’ volwassen geworden was, ging hij ten strijde tegen de kinderen van Ecclesia. En zoals Lucifer aan het begin van de schepping riep: ‘Ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste!’, zo roept ook de Antichrist: ‘Ik ben de Verlosser van de wereld!’ Vele christenen zullen hem geloven en hem navolgen.

Deze profetie komt exact overeen met wat de H. Maagd in 1846 in La Salette zei tegen de kinderen Maximim en Melanie:

In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een onechte maagd, die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester der onzuiverheid. […] Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden. […] Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de luchten verheffen om tot aan de hemel te stijgen maar hij zal gewurgd worden door de adem van de aartsengel Michaël.

Tussen 1909 en 1919 gaf God ook visioenen aan weeskinderen in de Adullam-zendingspost in Yunnanfu in de Yunnan provincie van China. Zij werden opgetekend door A.H. Baker.

De jongens van Adullam zagen deze “supermens”, die door de wereld gewenst wordt; het grote voorwerp van aanbidding, die Boeddhisten, Theosofen, Mohammedanen, en andere godsdiensten verwachten. De kinderen zagen deze door de duivel bezetene, als een mooie sterke man, met de schoonheid en kracht van een jongeling. Ook zagen zij het beeld dat deze godloochenaar, die de Antichrist zelf is, volgens de profetieën te zijner tijd zal oprichten als een voorwerp van aanbidding, het beeld dat spreken kan en de wereld verleidt. Ik vroeg de kinderen hoe zij wisten dat deze mooie sterke man de Antichrist was. Zij zeiden dat een leger van demonen hem overal volgde en zijn bevelen gehoorzaamde, op zijn woord voor hem uitgingen of achterbleven.

[…] Gedurende de tijd dat de “supermens” zijn God-verloochenend bewind voerde, hielden de heiligen stand en getuigden trouw, ondanks alle vervolgingen en gevaren. De kinderen zagen de twee getuigen in Jeruzalem. Zij zagen hoe de heiligen, evenals de getuigen, met een grote bovennatuurlijke kracht de macht der duisternis bestreden en weerstonden in deze vreselijke tijd, een tijd zoals er nog nooit op aarde is geweest en waarin Satan en al zijn engelen en demonen op de aarde losgelaten worden en hevig te keer gaan, omdat zij weten, dat zij slechts weinig tijd hebben. In deze periode kan niemand anders dan een oprecht, met de Geest vervulde heilige, ook maar één dag weerstand bieden aan een dergelijke satanische macht en zulke bovennatuurlijke wonderen en geopenbaarde tekenen.

En tot slot werden ook boodschappen gegeven over de Antichrist aan de Ierse zienster MDM. Hieronder volgen twee fragmenten:

De oorlogen in het Midden-Oosten zullen versnellen en zich wijd verbreiden. Zij zullen het Westen alsook het Oosten omvatten. De onrust zal gestopt worden door de man van vrede, het Beest, de Antichrist. Velen zullen, na verloop van tijd, geloven dat hij God is, de Messias, zoveel macht zal hij lijken te bezitten. Zijn krachten werden hem verleend door de vader van het kwaad, Satan. Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn. Zij zullen tijdelijk van hun aandoeningen genezen worden en de mensen zullen geloven dat zijn krachten van de Hemel afkomstig zijn. Dat hij Mij is, Jezus Christus. Zij zullen geloven dat hij komt om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk en dat de Tweede Komst zich voor hun ogen afspeelt. Hij zal andere wonderen verrichten, maar deze zullen gewoon een illusie zijn. Sommige gewijde dienaren van Mij zullen voor hem neervallen en hem aanbidden. Politieke leiders zullen hem in het openbaar toejuichen. Hij zal beschouwd worden als de goede en nederige messias en hij zal al Mijn karaktertrekken trachten te evenaren. Jammer genoeg zal hij velen misleiden. (De Heer, 30 december 2012)

Zodra jullie de mediaberichten over de nieuwe, veelbelovende, bedreven vredesonderhandelaar horen, zullen jullie weten wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van Satan. (Jezus Christus, 25 februari 2013)

De beroemdheden van de wereld, entertainers, media, filmsterren zullen allen aandringen om gezien te worden met de Antichrist en zijn beeltenis zal meer zichtbaar zijn dan van eender wie voor hem kwam. Hij zal vloeiend vele talen spreken; hij zal knap zijn; hij zal een groot gevoel voor humor hebben en buitengewone communicatiebekwaamheden. Hij zal zeer voorzichtig zijn met betrekking tot wat hij zegt over God en hij zal nooit naar de Moeder van God verwijzen, want zij zal beschouwd worden om verder geen rol meer te spelen. De interviews met de Antichrist zullen gewoon zijn en mensen zullen aan zijn lippen hangen bij elk woord dat hij zegt. Hij zal politici beïnvloeden in alle landen en diegenen met wie hij gezien wordt zullen als koningen behandeld worden. Daarbij zal het niet blijven. Zijn citaten zullen op de preekstoelen van alle kerken verkondigd worden. Er zal hem grote eer geschonken worden en positie in alle kerken, totdat hij ten slotte zal zitten op de nieuwe troon in de nieuwe tempel van Babylon. Zijn invloed zal zich uitstrekken tot alle banken, handelswetten en de wereldeconomie. De Antichrist zal subsidies toekennen om ondernemingen en organisaties, zowel als liefdadigheidsinstellingen te verlokken om voor zijn nieuwe een-wereldhandelscentrum te werken. Grote rijkdom zal tot stand komen door diegenen die deel willen uitmaken van het rijk van de Antichrist. Ieder die trouw zweert aan hem, ook door religieuze ceremoniën, werk of handelsakkoorden, zal  een merkteken moeten aannemen. Zij die het merkteken aanvaarden, dat in de vorm zal zijn van een bankkaart met een speciale chip die in hun hand zal verankerd worden, zullen hun ziel aan hem verliezen.  Al diegenen die het Zegel van de Levende God zullen dragen, zullen uit de klauwen van de Antichrist ontsnappen en immuun worden voor de gruwel. (De Heer, 19 oktober 2013)

De Kerk van mijn Zoon zal worden vervolgd, verwoest, ontheiligd – totdat zij uiteindelijk, de troon zal herbergen waarop de Antichrist zal zetelen. Van daaruit zal hij, de Antichrist, zichzelf voorstellen als zijnde de Christus en dat de wereld door hem zal gered worden. (De H. Maagd, 29 oktober 2013)

De Antichrist zal opstaan en zo machtig worden dat zijn beeltenis overal te zien zal zijn. Er zullen standbeelden naar zijn evenbeeld opgetrokken worden en wereldwijd zal zijn gezicht voortdurend in het nieuws en op de televisieschermen opduiken. Hij zal door de machtigste leiders toegejuicht worden, maar pas wanneer hij openlijk verwelkomd en bovendien door de Valse Profeet gesteund wordt, zal hij daadwerkelijk op de mensheid zijn invloed uitoefenen. Mocht Mijn Zoon zich opnieuw in het vlees kenbaar maken en aandacht afdwingen, zouden ze Hem ombrengen. De Antichrist zal echter in de wereld verwelkomd worden en verkeerdelijk voor Jezus Christus gehouden worden. […] Vergis jullie niet, de Antichrist zal er velen betoveren en hij zal als de machtigste, populairste, meest charismatische en invloedrijkste leider aller tijden gezien worden. Velen zullen geloven dat de Antichrist een zeer heilige man is, en vanwege zijn banden met de Kerk van Mijn Zoon zullen de mensen zich met miljoenen bekeren tot wat zij zullen geloven dat de waarheid is. (De H. Maagd, 7 februari 2014)

De Antichrist zal geen kwaad kijkende dictator zijn, waar iedereen bij zijn aanblik zal sidderen en beven, maar hij zal poeslief zijn; een uiterst vriendelijke en charmante, verleidelijke en betoverende verschijning. Iemand waar iedereen een selfie mee wil nemen. Iemand die, net zoals Bergoglio in de beginjaren van zijn ‘pontificaat’, de mensen rond zijn vinger zal winden.

Welke Messias verwachten de andere religies?

Het Boeddhisme, de New Age en de Theosofie verwachten allemaal binnenkort de komst van de messias en grote wereldleraar Maitreya. Zelfs Lucis Trust, een (op de Theosofie gebaseerde) organisatie binnen de Verenigde Naties, is bezig met de komst van de wereldleraar Maitreya.

maitreyarel2

De gematria van Maitreya.

Een eigenschap van zowel de Hebreeuwse als Griekse taal is dat elke letter ook een apart getal voorstelt. Dit heet de gematria van een woord. In de Bijbel staat dat het Beest, of de Antichrist, het nummer 666 zal hebben. Vaak werd de gematria toegepast op dictators zoals Hitler, of op de paus, maar dit kwam nooit 666 uit. Maar kijken we naar Maitreya…

Maitreya in het Hebreeuws

maitreyahebr

Maitreya in het Grieks

In Griekse woorden en namen van goden wordt steeds de letter sigma toegevoegd op het einde. Messiah wordt Messias, Maitreya wordt Maitreyas.

maitreya grieks

Conclusie: de wereldleraar en “messias” die wordt verwacht door deze groepen zal de Antichrist zijn!

%d bloggers liken dit: