EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

De 7 Heilige Sacramenten

sacramenten

Over de H. Sacramenten uit de Christelijke Onderwijzer in de Catechismus (Gent, 10de druk, 1767)

1. Het Doopsel

Het Heilig Doopsel is de poort waardoor men het geestelijk leven ontvangt, en binnengaat in de H. Kerk.

Het Doopsel is het meest noodzakelijke Sacrament, door de nieuwe Wet van Christus ingesteld. Hierbij wordt de mens uitwendig gewassen met natuurlijk water, en de H. Drievuldigheid wordt openlijk aanroepen met de woorden “Ik doop u in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen”. Het Doopsel is het eerste Sacrament omdat diegene die niet gedoopt is niet bekwaam is om enig ander Sacrament te ontvangen. Het is tevens het meest noodzakelijke Sacrament, want er staat geschreven (Joh. 3:5) Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zolang iemand niet herboren wordt uit het water en de H. Geest, zo kan hij niet binnengaan in het Rijk Gods. Het Sacrament van het Doopsel werd door Christus zelf ingesteld toen Christus door Johannes gedoopt is geweest in de Jordaan.

Welke vruchten, of genaden verkrijgen wij door het Doopsel? Ten eerste, vergiffenis van de erfzonde, en ook van alle andere zonden. Ten tweede, boven de goddelijke genade stort het ook in ons het geloof, de hoop en de liefde van God, en allerlei andere deugden. Ten derde, het geeft ons het geestelijk leven en het maakt ons erfgenaam van de Hemel en kinderen van God. Ten vierde, het maakt ons Christen, en leden van de H. Kerk, deelachtig in al haar geestelijke goederen en van het gebruik der heilige Sacramenten. Ten vijfde, het drukt in onze ziel een zeer mooi teken, dat altijd (ook na de dood, hetzij in de Hemel, het zij in de Hel) zal blijven bestaan, waardoor bekend zal zijn dat wij Christenen waren in deze wereld.

Moet men pasgeboren kinderen terstond laten dopen? Ja, want zij hebben geen ander middel om zalig te worden. Daarom zegt Christus tot zijn apostelen: “Laat de kleine kinderen tot Mij komen, en verbiedt het niet, want aan hen behoort het Rijk Gods toe.” Zo moeten de ouders dus zeer bezorgd zijn om hun kinderen zo snel mogelijk te laten dopen.

Kunnen de kleine kinderen zalig worden zonder het Doopsel? In geen geval, want dit strijdt regelrecht tegen het woord van Christus “Tenzij dat iemand herboren wordt uit het water” (Joh 3:5).  Zonder het doopsel is er geen vergiffenis van erfzonde zegt de H. Augustinus.

Wat gebeurt er dus met kinderen die zonder het Doopsel sterven? Zij worden omwille van de erfzonde rechtvaardig verdoemd, ze worden voor eeuwig beroofd van het aanschijn van God. Is dit in strijd met de rechtvaardigheid en de goedheid van God?  In geen geval, want Adam onze eerste vader, zondigde en heeft de wortel en de stam van het menselijk ras besmet en de genade van God zowel voor zichzelf als voor zijn nakomelingen verloren. De H. Thomas van Aquino houdt vast aan het feit dat kinderen zonder het Doopsel gestorven enkel beroofd zijn van het aanschijn van God, maar niet onderworpen zijn aan het branden van het hels vuur.

Wie is er in staat om te dopen? Zonder nood en met plechtigheid mag niemand anders dopen dan de bischoppen en pastoors. Maar in de uiterste nood mag iedereen dopen, man of vrouw, gelovig of ongelovig, gedoopt of ongedoopt, als zij de wijze van het dopen   weten, en weten dat dit Sacrament noodzakelijk is voor de zaligheid.

Doen de ouders enig kwaad als zij hun kinderen lange tijd ongedoopt laten? Ja, want ze stellen die in groot gevaar van eeuwig verloren te gaan.

Waarom gebruikt men een peter en een meter in het Doopsel? Omdat het Doopsel een geestelijke geboorte is, zo wordt er een geestelijke vader en moeder aangesteld van het kind dat gedoopt werd. Zij moeten als geestelijke voogden, ervoor zorgen dat het kind goed onderwezen wordt in het katholiek geloof en het christelijk leven.

Waarom zegent men bij het kind het voorhoofd, de ogen, oren, neusgaten, borst, schouders en mond met het Kruisteken? Opdat al deze lichaamsdelen en zintuigen door het Doopsel geopend en versterkt worden, om God en zijn Wet te ontvangen, te verstaan en te onderhouden.

Wat betekent het als men driemaal water over het hoofdje giet? Dit duidt de drie dagen van de begrafenis van Christus aan, alsook de H. Drievuldigheid.

Wat betekent het zalven met het Chrisma op het hoofd van het kind? Dat de nieuw gedoopte met Christus als een lid aan het hoofd gevoegd is en voortaan deelachtig is aan de ‘vettigheid’ van de genaden van Christus.

Wat betekent het wit kleed dat men aan het pasgeboren kindje aantrekt? Dit betekent de zuiverheid en het wit zijn van de ziel, door het doopsel verkregen, en om aan te tonen dat men de ziel zo zuiver moet houden om zo eens voor Christus te verschijnen.

Wat betekent de brandende kaars? Dat is het licht van het geloof, die door de liefde brandt, en dat door het Doopsel verkregen is. Het moet met goede werken onderhouden worden, opdat de gedoopte, samen met de wijze maagden (die olie hadden om hun lampen brandend te houden) Christus mag tegemoet treden wanneer Hij komt om Zijn volgelingen mee te nemen naar Zijn Rijk.

2. Het Vormsel

Het tweede Sacrament is het H. Vormsel of Vroomsel, letterlijk: het vroom maken. Het wordt zo genoemd omdat de Christen, die in het Doopsel het geestelijk leven heeft ontvangen, vroom gemaakt wordt in zijn roep, en het geeft de volkomen vorm van een christelijke soldaat. Het Heilig Vormsel staat niet uitdrukkelijk in de H. Schrift vermeld, maar het werd mondeling doorgegeven door de apostelen. Het Vormsel werd al vanaf het begin als een Sacrament beschouwd. Bij het Vormsel wordt het voorhoofd met Chrisma gezalfd door de bisschop, of een aangestelde priester (Vormheer).

Wat is er nodig bij het Vormsel? Drie dingen. Ten eerste het Chrisma, dat is een soort zalf van olijfolie en balsem, gewijd door de bisschop. Ten tweede, het gebruik van de woorden die Christus hiertoe heeft ingesteld en dat door de H. Kerk altijd onderhouden is geweest. Ten derde, een bekwame dienaar, de Vormheer genoemd. Vaak  is dit een bisschop.

Wanneer heeft Christus het H. Sacrament van het Vormsel ingesteld? De H. Fabianus, paus en martelaar, die leefde in de vierde eeuw, schreef in zijn brief aan de bisschoppen van het Oosten dat Christus dit Sacrament ingesteld heeft tijdens het laatste Avondmaal, nadat Hij de voeten van de apostelen gewassen had en hun het H. Chrisma had leren maken en wijden. Daarom wordt gewoonlijk op Witte Donderdag het Chrisma gewijd.

Is het Vormsel noodzakelijk tot de zaligheid? Neen, maar het is zeer voordelig, in het bijzonder in tijden van vervolging en ketterijen.

Wat zijn de vruchten? Ten eerste: het vermeerdert in ons de genade en de goddelijke deugden. Ten tweede, het maakt ons tot volkomen en vrome soldaten van Christus in het geestelijk leven dat wij hebben ontvangen door het Doopsel. Ten derde, het wapent ons tegen de Duivel, de wereld en het vlees, met de zeven gaven van de H. Geest. Ten vijfde, het geeft ons volkomen de H. Geest, zoals de Apostelen op Pinksteren (indien het Vormsel met geloof en godvruchtigheid wordt ontvangen).

3. De Heilige Eucharistie of het Heilig Sacrament des Altaars

Jesus-host

Is dit Sacrament waardiger en verhevener dan alle andere? Ja, dit H. Sacrament is het hoogwaardigste en meest verheven boven alle andere (Conc. Trid.). want het is de wonderbare onderpand van de oneindige liefde van onze Heer Jezus Christus : ja het is het kort begrip van alle wonderheden Gods. En de verhevenheid van dit Sacrament is zo groot als die van God zelf, die daarin waarlijk en dadelijk tegenwoordig is. Daarom wordt het door de H. Hiëronymus genoemd: een Sacrament der Sacramenten en de H. Thomas van Aquino: het allergrootste mirakel der mirakelen die door God gedaan zijn.

Wat is het H. Sacrament des Altaars? Een Sacrament der nieuwe Wet, waarin het waarachtig Lichaam en Bloed van Jezus met Zijn Ziel en Godheid onder de gedaante van brood en wijn onzichtbaar in besloten wordt.

Wie kan dit geloven? Al diegenen die geloven dat God almachtig en waarachtig is.

Wanneer en waar heeft Christus dit H. Sacrament ingesteld? Daags voor Zijn bitter lijden in Zijn laatste Avondmaal, toen hij het brood en de wijn in Zijn Lichaam en Zijn Bloed veranderde toen Hij zei: “Dit is Mijn Lichaam, enz.. (Matth. 26,26 ; Marc 14,22; Luc 22,9)

De Werkelijke Tegenwoordigheid

Jezus zei over dit H. Sacrament het volgende (Joh. 6,48-57): “‘Ik ben het brood om van te leven. Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt: wie daarvan eet zal niet sterven. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dàt brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is Mijn vlees, voor het leven van de wereld.’ Toen ontstond er onder de Joden discussie: ‘hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’ Daarop hernam Jezus: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u Zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag laat Ik hem opstaan, want Mijn vlees is echt voedsel, Mijn bloed is echte drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft met Mij verbonden en Ik met hem. Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij. “

Jezus zegt dus zelf dat Hij het levende brood is dat wij mogen eten. Op die manier wil hij ons sterken en voeden en op heel bijzondere wijze intiem met ons worden.

Voor een niet-gelovige mens is dit dwaasheid, maar voor ons is dit het grootste mysterie van ons geloof: Jezus Christus die werkelijk onder ons aanwezig komt in de gedaante van brood en wijn. Wanneer de priester de consecratiewoorden uitspreekt, dan voltrekt zich dit mirakel, zonder dat wij het kunnen zien. Moest die hostie zichtbaar in zijn Vlees veranderen en die beker wijn zichtbaar in Zijn Bloed, dan zou niemand het willen innemen. Daarom verandert het op onzichtbare wijze, maar in essentie is het toch Zijn Lichaam en Zijn Bloed.

Jezus is werkelijk tegenwoordig in dit Sacrament en de heilige Hostie is waarlijk Zijn Lichaam en Zijn Bloed. Om te bewijzen dat dit wel degelijk zo is, want vele christenen kunnen dit niet geloven, heeft God vele malen toegestaan dat er Eucharistische mirakels plaatsvonden: dit is wanneer de Hostie in Vlees en Bloed verandert in het bijzijn van getuigen.

Zeer bekend voorbeeld is het wonder van Lanciano (Italië); maar ook in Naju, Zuid-Korea, gebeurden vele Eucharistische wonderen.

miracle

Op de foto: Julia Kim die de Communie heeft ontvangen. Ogenblikkelijk veranderde de Hostie in een stuk bloedend vlees.

4. Het Huwelijk

marriage22

Hoe kan ik de juiste levenspartner vinden?

Het is in ons verankerd, we willen geluk en voor bijna een ieder van ons geldt ook we willen het samen met een partner. De meeste mensen associëren ‘alleen zijn’ met ongelukkig of in ieder geval niet compleet. Dat hoeft natuurlijk niet altijdzo te zijn, maar in de meeste gevallen verlangen we toch wel iemand naast ons, hand in hand door het leven, op elkaar steunen in moeilijke momenten, iemand die door dik en dun aan je zijde gaat.

Maar hoe vind ik zo iemand?

God is geinteresseerd in ons en heeft ons lief. Daarom wil Hij ook betrokken zijn in de één van de belangrijke beslissingen van ons leven, namelijk de keuze met wie wij ons leven zullen gaan delen. Als christenen leven we momenteel in een wereld waarin mensen bij voorkeur leven naar hun emoties en gevoelens. Verliefdheid wordt vaak gezien als iets wat je overkomt en waar je vooral aan moet toegeven. Alleen, er is een groot verschil tussen verliefdheid en echte liefde. Je kunt vele malen verliefd worden in je leven, maar dat kan gemakkelijk weer over gaan en maar…je kunt als christen niet aan alle verliefdheid toegeven, hoe moeilijk dat ook is.

Verliefde mensen zijn vaak ongeduldig en reageren impulsief. Emotionele reacties winnen het dan van het gezond verstand en willen je dingen laten doen waar je (mogelijk) later spijt van krijgt. Maar voor een christen gaat God gehoorzamen boven alles, zelfs al kost het moeite. Verliefd zijn op iemand die God niet wil dienen, hoe mooi het ook lijkt, gaat toch tegen Gods Woord in. Luister naar wat de Bijbel zegt in 2 Kor.6:14: ‘Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?’ Een dergelijke relaties zal altijd leiden toch teleurstellingen en verdriet en daarom dat God ons ervoor waarschuwt, want Hij houdt van ons en wil ons voor verdriet bewaren.

Echte liefde is meer dan verliefdheid, het is een geschenk van God.

Je kunt van iemand intens houden en die liefde neemt alleen maar toe. Echte liefde houdt in dat je een ‘onvoorwaardelijke’ verbintenis aangaat met iemand die niet perfect is, maar waar je toch enorm veel van houdt. Deze echte liefde is een groot geschenk van God aan ons en komt helemaal tot zijn recht in een huwelijk. Wij zijn dan in staat om van elkaar te houden omdat Jezus eerst van ons hield.

Hoe kan ik, als kind van God nu de juiste partner vinden in de massa mensen die om ons heen leven?

Het antwoord van de Bijbel is duidelijk (Spreuken.3:5,6 ) ‘Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.’ Ik ben er zeker van, mensen kunnen zonder de hulp van de Heer, heel gemakkelijk verkeerde keuzes maken. Teveel mensen hebben het zelf geprobeerd om de juiste levenspartner te vinden en zijn teleurgesteld uitgekomen. Helaas ook onder christenen eindigen steeds meer huwelijken in een scheiding. Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar goede raad. Men gaat bijvoorbeeld ´stappen´ om de ware te vinden, dan desnoods maar het uitgaansleven in. Maar kinderen Gods die echt op God vertrouwen, behoeven niet te gaan ‘stappen’ om de ware te vinden.

Je beledigt God ermee en geeft Hem niet de ruimte, tijd en vertrouwen die Hij van je vraagt. Daarnaast veroorzaakt het vaak frustraties en teleurstellingen. Maar…wat zijn Gods voorwaarden om ons te helpen in het vinden van de ware ?

God heeft 3 basisvoorwaarden voor ons:

1.Vertrouwen – Vraag u af: “geloof ik werkelijk dat God intens veel van me houdt en ook de diepste verlangens van mij hart kent.

Vertrouw ik Hem dan dat Hij het beste met me voor heeft”. Dit is de eerste voorwaarde als we Gods hulp willen inroepen om de juiste levenspartner te vinden. (Hebr. 11:6)
2.Gehoorzaamheid – Vraag u af: “Heb ik besloten om God gehoorzaam te zijn in alles?” Dit betekent dat we onze eigen wil en mening ondergeschikt maken aan wat God wil. Ook als het tegen onze emoties en gevoelens ingaat.
3.Nederigheid – Vraag u af: “Ben ik klaar om Zijn wil te doen, ook als dat betekent dat ik moet wachten op Gods tijd.” Dit vraagt om een bijzondere nederige houding. Niet wij weten wat het beste voor ons is maar de Heer en een mens die op God vertrouwt, komt nooit bedrogen uit.

Bron: http://www.christelijk-huwelijk.nl/partner.htm

 

5. De Biecht

6. De Priesterwijding

7. De Ziekenzalving

 

%d bloggers liken dit: