EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Het Nieuw Paradijs

3_garden-of-eden

Het Nieuw Paradijs, de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, of het Koninkrijk van Jezus Christus met de Heilige Stad, het Hemels Jeruzalem, is het rechtmatig erfdeel van iedere mens. Jezus stierf voor iedereen zodat elk van ons er zou kunnen binnentreden. Bij Jezus’ Wederkomst zullen alle rechtvaardigen verrijzen met een volmaakt lichaam en zij zullen samen met diegenen die nog leven en die trouw bleven aan Jezus, en diegenen die zich bekeerden en Zijn Barmhartigheid aanvaardden, binnentreden in het Paradijs, dat God schiep voor de eerste mensen, maar waar zij uit verbannen werden door de zonde.

In de Bijbel staat dat Jezus eerst voor 1000 jaar zal regeren in dit Paradijs, samen met alle bekeerden en rechtvaardigen die er binnen gingen (de eerste opstanding).

“En ik zag tronen, en zij zaten daarop, en het oordeel werd hun gegeven, en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het Beest en zijn beeld niet aanbeden hadden, en die het Merkteken niet ontvangen hadden aan het voorhoofden en aan hun hand, en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. Maar de overigen van de doden (= de veroordeelden) werden niet weer levend totdat de duizend jaren geëindigd waren.  Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen regeren duizend jaren.” (Openbaring 20,4-6)

Na deze 1000 jaar zal de Satan kort losgelaten worden, en daarbij zullen waarschijnlijk ook de veroordeelden uit de Hel opstaan (de tweede opstanding), en verleid worden om oorlog te voeren tegen de Heilige Stad (Hemels Jeruzalem), waarna ze definitief en voorgoed zullen vernietigd worden. (lees Openbaring 20,7-15)

Waarom dit zo moet gebeuren weet niemand. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en de Wil van God kan niemand begrijpen. Al wie gered werd en binnengetreden is in dat Paradijs moet niets vrezen, want de Heer zelf zal met ons zijn. De Heilige Stad hier vernoemd kan nooit een stad van deze wereld zijn, omdat het Koninkrijk van Jezus Christus niet van deze wereld is (Joh. 19,36). Jezus zal dus heersen met diegenen die zijn verrezen, niet op deze gebrekkige aarde, bevuild door de zonde, maar in het Paradijs.

Over het Paradijs lezen we het volgende (Openbaring 21):

“Toen zag ik een nieuwe  hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.’
En Hij die op de troon zetelt, zei: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’ Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar.’ Toen zei Hij tegen mij: ‘Ze zijn vervuld! Ik ben de alfa en de omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Wie overwint zal dit allemaal krijgen, en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon.  Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.”

Het Nieuw Paradijs is waar we ons uiteindelijk op moeten focussen in de Eindtijd. De heerschappij van de Antichrist, de vervolging, de kastijding,… het zal in een oogwenk vergeten zijn van zodra Jezus ons heeft binnengeleid door de poorten van Zijn Koninkrijk. Daarom dat we ons op moeilijke momenten steeds daarop moeten focussen, om de moed niet te verliezen. En onze uiteindelijke missie is het redden van zoveel mogelijk zielen voordat de Grote Dag aanbreekt.

Uit het Boek der Waarheid over het Paradijs

KingdomOfGod_Title_web

De Heer op 12 oktober 2012:

Mijn kinderen, de waarheid is het volgende: jullie zijn geen deeltje van de aarde, een overblijfsel van de tijd. Jullie zijn een levend wezen, een levende ziel, die het vermogen bezit tot een eeuwig leven, zonder einde. Jullie lijden door de zonden van Adam en Eva, jullie stamouders. Jullie kunnen misschien lachen, spotten of de draak steken met datgene waarvan jullie geloven dat het een fabeltje is, maar de waarheid is dat jullie een onvolmaakt leven leiden. Dit leven van lijden is het gevolg van de zonden van jullie stamouders. Bevlekt met hun zonden worden jullie, door dezelfde slang die hen verleidde, verblind voor de waarheid van God.

Jullie geloven dat jullie in een wezenlijke wereld leven, een wereld van materie, die een beperkte duurzaamheid heeft. Jullie leven op aarde is kort. Jullie lichamen verouderen. Jullie gezondheid gaat achteruit. Na verloop van tijd sterft jullie lichaam. Veronachtzaam jullie geest, jullie ziel, en jullie zijn niets. Aanvaard dat je een kind van God bent en jullie leven zal op aarde meer betekenis krijgen wanneer jullie een leven leiden overeenkomstig de wetten van God. Jullie leven zal langer worden en er zal jullie een groot geschenk gegeven worden: het eeuwig leven.

Als aan jullie een glimp van dat leven getoond zou worden, slechts één uurtje, zouden jullie Mijn Vader nooit beledigen. Jullie moeten weten dat jullie deze geschenken zullen ontvangen. Jullie zullen samenleven met jullie hele familie, met diegenen die in staat van genade gestorven zijn en diegenen die Mijn restleger op aarde zullen vormen. Jullie lichaam zal gezuiverd zijn en herschapen tot een staat van volmaaktheid, op basis van de leeftijd waarop jullie de Liefde van God aanvaardden.

Jullie zullen samen met jullie dierbaren en jullie naasten in liefde en vrede leven. Niemand van jullie zal iets tekortkomen. Er zullen verschillende niveaus zijn in het Nieuw Paradijs van 12 naties. Op het onderste niveau zullen er steden en dorpen zijn, allen werkzaam in een bron van vrede, liefde, geluk en tevredenheid. Niet één zal er iets tekortkomen. Ik zal hun Koning zijn, hun Meester, en Ik zal te midden van hen regeren, in een mystieke vereniging.

images.duckduckgo.comVerder zullen er de hogere niveaus zijn. Deze zullen alle naties samenhouden, in eenheid met Mijn Leer, en alle mensen zullen in volkomen harmonie omgaan met elkaar en met de beesten van de aarde, zowel de grote als de kleine. Allen zullen overleven door te eten van de Boom des Levens. Niemand zal een gebrek aan voedsel hebben. Dan zullen er de regeringen van de naties zijn. Zij zullen ervoor zorgen dat alles overeenkomstig Mijn Leer zal gebeuren. Mijn regeringen zullen door Mijn heiligen en apostelen bestuurd worden. Dit zal zo doorgaan, helemaal tot aan het einde, wanneer de tweede opstanding van de doden zal plaatsvinden voor de beslissende confrontatie.

Satan zal gedurende korte tijd losgelaten worden, samen met zijn demonen. En daarop zal al het kwaad uitgeroeid worden. Ten slotte zal Mijn weldaad aan de wereld geschonken worden in de samengevoegde Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.

Vervolgens zal alles geopenbaard worden, aangezien het mysterie van God, in zijn volle en definitieve glorie, aan allen getoond zal worden.

God de Vader op 22 november 2012:

Tot diegenen die Mij niet kennen – en er zijn er velen die bang zijn om Mij te benaderen: jullie moeten weten dat Ik verlang om jullie naar het Koninkrijk van Mijn Zoon te brengen. Ik Ben de God van Liefde en de God die jullie het geschenk van de redding naliet. Jullie mogen dit geschenk niet vergooien, want het werd aan de mensheid gegeven opdat zij zich opnieuw zouden kunnen verenigen om het Paradijs te genieten dat Ik in de eerste plaats voor hen schiep.

Dit is de tijd voor de Dag van de Heer en jullie, Mijn kinderen, worden op deze grote dag voorbereid. De tijd van Mijn goddelijk ingrijpen, zodat jullie gered kunnen worden om de poorten van het Koninkrijk van Mijn Zoon binnen te treden, gaat spoedig plaatsvinden. Wanneer de profetieën – voorzegd in Mijn Heilig Boek – zich beginnen af te spelen, zullen jullie eindelijk de waarheid aannemen.

De Heer op 22 juli 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

Ik Ben Jezus Christus, de Redder van de wereld, en Ik zal Mij weldra aan jullie bekend maken. Wanneer dat gebeurt, tijdens een bovennatuurlijke gebeurtenis die overal ter wereld op hetzelfde moment ervaren zal worden, zullen jullie de waarheid kennen.

Jullie nemen Mijn oproep tot jullie nu misschien niet aan. Jullie verwelkomen Mij wellicht niet in jullie dagdagelijkse leven, maar wanneer jullie Mijn liefde voelen, zal niets anders voor jullie nog van belang zijn. Het moment van de Tweede Komst is dichtbij. Deze gebeurtenis, wanneer Ik kom om vrede te brengen terwijl Ik het Nieuw Paradijs inluid, zal jullie overstelpen met een vreugde die jullie nooit eerder ervaren hebben. Ik zal jullie een leven brengen, dat jullie dromen te boven gaat – een leven dat, zodra jullie er een glimp van opvangen, alles zal zijn wat jullie verlangen.

garden-of-edenDe Tweede Komst moet niet gevreesd worden want het zal de meest indrukwekkende, vreugdevolle gebeurtenis zijn. Dat is Mijn belofte. Jullie hoeven nooit bezorgd te zijn of het gevoel te hebben dat het leven voorbij is – dat de tijd, die jullie in de wereld vanzelfsprekend vinden, jullie ontzegd wordt – omdat het leven dan pas zal beginnen. Ditmaal zal er geen kwelling, pijn, boosheid, haat of verdeeldheid bestaan. Enkel de liefde zal gedijen, en daarmee een leven vol luister, waarin jullie in grote eenheid, in liefde en vrede zullen leven met jullie geliefden.

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op deze grote gebeurtenis, die geprofeteerd werd. Om jullie voor te bereiden – zodat de wereld in een oogwenk voorgoed zal veranderen – moeten jullie tot Mij komen. Om dit leven in het Nieuw Paradijs te krijgen, waar jullie een volmaakt lichaam en een vlekkeloze ziel zullen behouden, moeten jullie Mij vragen om jullie je zonden te vergeven. Zo eenvoudig is het. Ik weet dat jullie zondaars zijn. Jullie weten dat jullie zondaars zijn, maar dat mag jullie nooit van Mij scheiden.

Als jullie verontrust of angstig zijn, vertel Mij dan jullie zorgen en Ik zal jullie pijn verzachten. Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst! Wanneer de aarde vernieuwd is en de Tweede Komst aangekondigd wordt, zal Ik staan te wachten om jullie te begroeten. Ik zal altijd van jullie houden want het was voor jullie dat Ik Mijn Lichaam overleverde, toen Ik hen Mij liet kruisigen. Als Ik zoveel van jullie houd, dan zou jullie niets in de weg mogen staan om Mij vandaag te aanroepen.

Ik wacht op jullie oproep!

Jullie Jezus

De Heer op 30 augustus 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er a.u.b. voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs. Elk kind van God heeft recht op zijn of haar erfdeel en dus moeten zij, net zoals zij voorbereidingen troffen voor een grote bruiloft, deze grote dag beginnen plannen.

Ik roep Joden, Moslims en Christenen, evenals elke andere geloofsovertuiging op om nu naar Mij te luisteren. Niet één van jullie zal onberoerd blijven door de verdorvenheid van de Antichrist. Maar als jullie je nu voorbereiden, door het Zegel van de Levende God aan te nemen en het in huis te hebben, zullen jullie immuun worden voor het lijden dat hij de wereld zal toebrengen.

ComeUntoMeIWanneer het Woord van God, het ware Woord, aan jullie bekend gemaakt wordt, moeten jullie halt houden en luisteren, want het zal jullie naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde voeren. Dit Nieuw Paradijs wacht en zal voor miljarden zielen hun thuis worden, met inbegrip van diegenen die erop wachten in de toestand van het vagevuur en in de Hemel. Ik zal al diegenen verenigen, wier hart voor het meesterschap van God openstaat, en die de liefde van Mijn barmhartigheid zullen voelen.

Wees a.u.b. niet bang voor die dag want deze zal jullie grote gelukzaligheid, vrede en vreugde brengen! Mijn Koninkrijk zal jullie verbazen door de verbazingwekkende schoonheid ervan. Velen van jullie vrezen Mijn boodschappen omdat jullie geloven dat de Tweede Komst de dood – het einde – met zich meebrengt. Maar dat was een onjuiste veronderstelling.

Diegenen van jullie, die gewillig naar Mij komen, zonder enige voorwaarde, met nederigheid en liefde, zullen de pijn van een fysieke dood niet ervaren. In plaats daarvan zullen jullie je in een oogwenk in jullie nieuwe omgeving bevinden. Dat zal jullie aanvankelijk schokken en jullie zullen snel om jullie heen kijken om jullie geliefden te vinden. Ik zal zoveel zielen redden dat jullie bij jullie familie zullen zijn, met inbegrip van diegenen van wie jullie houden en die reeds bij Mij in de Hemel zijn, alsook diegenen die Ik uit het vuur van het vagevuur zal vrijlaten.

Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren. Mijn Nieuw Paradijs zal maar één religie kennen – het Nieuwe Jeruzalem, waar Ik dagelijks aanbeden zal worden. Alles zal in overeenstemming met Gods Wil zijn. Er zullen twaalf naties zijn, maar slechts één taal, want Ik zal geen verdeeldheid toelaten.

Ik zal leiders aanstellen en in geen enkele natie zal er een tekort aan voedsel, water, woningen of leven zijn. De dood zal er niet bestaan omdat Ik al diegenen die binnentreden eeuwig leven zal schenken. Alle naties zullen samenwerken om het Woord van God te verspreiden, en de gelukzaligheid, die vandaag de dag op aarde onmogelijk te bereiken valt, zal één van de grootste geschenken zijn, die Ik jullie zal aanbieden. Jullie zullen zeer bemind worden, en jullie zullen van Mij houden zoals Ik van jullie houd.

Velen van jullie zullen generaties van jullie familie ontmoeten, van eeuwen terug. De generaties zullen zich voortzetten en dus zullen jullie je zonen en dochters zien huwen en volmaakte kinderen van God zien voortbrengen – elk gezegend met grote genaden. Er zal een hoofd voor Mijn Kerk aangesteld worden en Zijn naam is Petrus, want Ik beloofde dat hij Mijn Kerk op aarde zou vormen. En zo zal hij in het Nieuw Paradijs aan het hoofd van Mijn Kerk staan.

Oh, als Ik jullie maar kon tonen wat voor jullie ligt, zouden jullie tranen van vreugde huilen en jullie al strijdend een weg banen naar de poorten. Negeer dus a.u.b., jullie allen, de pogingen om jullie tegen te houden in jullie zoektocht naar eeuwig leven! Negeer diegenen die jullie vertellen dat Ik niet besta! Hecht geen geloof aan diegenen, die Mijn heilig Woord gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat Ik thans niet door deze boodschappen tot jullie spreek!

Jullie moeten strijden zodat aan jullie allemaal dit glansrijke erfdeel gegeven wordt, want geen mens heeft het recht om een ander dit geweldig erfdeel te ontzeggen, dat eenieder toebehoort, ongeacht hoe zwartgeblakerd hun ziel ook mag zijn. Ik geef jullie de middelen om Mij, van overal, zielen te bezorgen zodat wij samen het werk van Satan kunnen vernietigen en in allerijl de nieuwe wereld kunnen betrekken.

Mijn vrede zij met jullie.

Jullie Jezus

 

 

%d bloggers liken dit: