EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Wederkomst van Jezus Christus

De drie dagen duisternis

darkearth

De drie dagen duisternis verwijzen naar de drie dagen dat Jezus in het graf lag voordat Hij verrees. De aarde zal drie dagen in volledige duisternis vertoeven vooraleer Christus op glorievolle wijze zal terugkeren. Lezen we Matteüs 24,29: “Meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.”

Het is belangrijk om gewijde kaarsen in huis te hebben omdat zij de enige lichtbron zullen zijn die God zal toelaten.

 

Wederkomst van Jezus

Second-Coming-of-Jesus-Wallpaper

Pas na de dagen van duisternis zal Jezus terugkomen. Lezen we verder: Matteüs 24,30-31: “Dan zal het Teken van de Mensenzoon aan de Hemel verschijnen, en alle stammen op aarde zullen jammeren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de Hemel, met veel macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn Engelen uitzenden onder luid trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uitende van de hemel tot aan het andere. “

Lucas 21,25-28: “Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos van het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van de schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de Mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is nabij.”

34-36: “Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het leven, en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet. Want hij zal komen over alle bewoners van de aarde. Blijf ten allen tijde waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de Mensenzoon.”

Uit het Boek der Waarheid over de drie dagen duisternis en de Wederkomst van Jezus

Jezus op 18 maart 2012:

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden waarom de wereld spiritueel leeg is, hierin bestaat dat zij niet langer het verschil kennen tussen goed en kwaad. Als Mijn licht – dat elke ziel, met inbegrip van de zondaars, vervult – er niet zou zijn, zou de wereld ophouden te bestaan.

Het is Mijn licht dat de wereld in leven houdt.  Veel van Mijn volgelingen, die zich toewijden om in vereniging met Mij te lijden, helpen eveneens om dit licht levend te houden.

Vlak voor Ik terugkeer, zal Mijn licht gedurende drie dagen uit de wereld verdwijnen. Dat zal helemaal op het einde gebeuren en mag niet met de Waarschuwing verward worden. Tijdens deze drie dagen zal er geween en tandengeknars zijn en de mensen zullen zich haasten om op zoek te gaan naar Mijn licht, ook al verwierpen ze Mij. Dat zal het moment van de waarheid zijn. Mijn volgelingen moeten deze drie dagen niet vrezen want, ook al zullen jullie je misschien niet bewust zijn van Mijn tegenwoordigheid, Ik zal bij jullie zijn.

Na de drie dagen zal Ik dan terugkeren naar de aarde op precies dezelfde wijze als Ik naar de Hemel opgestegen ben. Ik zal op de wolken komen, in grote heerlijkheid, omringd door alle engelen en heiligen uit de Hemel.

Hoe mooi en vreugdevol zal deze dag zijn waarop Ik kom om over de aarde te regeren overeenkomstig de Wil van Mijn Vader. Geen mens zal er maar enigszins aan twijfelen dat Ik het ben. Zij zullen evenmin enige twijfel hebben over hun toekomst. Dat zal de dag zijn waarop Ik kom om te oordelen. Ik zal Mijn volk verdelen in diegenen die van Mij houden en diegenen die Mij haten.

Diegenen die Mij afwezen en eer betoonden aan alles wat slecht is, zullen verbannen worden naar het eeuwige vuur van de hel. De rest zal met Mij meegaan en wonen in het Paradijs samen met de verrezen rechtvaardigen. Dit is het doel waar elke ziel naar uit moet kijken: het moment waarop Ik terugkom zoals Ik jullie beloofde.

Tegen de Christenen zeg Ik het volgende: Weet dat deze grootse en glorieuze gebeurtenis weldra zal plaatsvinden. Jullie generatie zal getuige zijn van Mijn glorieuze Wederkomst. Ik zal de dag nooit onthullen want enkel Mijn Vader weet deze. Maar Ik kan jullie verzekeren dat het moment van Mijn Tweede Komst dichtbij is.

Tot Mijn gewijde dienaren: Ik zeg jullie dat het jullie plicht is om Mijn volk, die zielen voor wie jullie verantwoordelijk zijn, voor te bereiden zodat ze opgenomen worden in het boek van de levenden.

Ik smeek jullie flink door te werken door middel van de stroom van communicatiemiddelen en gebed om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Jezus op 5 mei 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de afscheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is velen onbekend, maar wanneer de dag aanbreekt dat naar het einde toe Mijn Licht zal uitsterven, zal het duidelijk worden hoe erbarmelijk de doodstrijd is.

Diegenen die Mij kennen en die van Mij houden, weten welke pijn het meebrengt wanneer de zonde een barrière vormt tussen de zondaar en God. Diegenen die Mij niet kennen, en diegenen die Mij afwijzen, zullen deze afscheiding ervaren tijdens de laatste drie dagen van duisternis, wanneer de aanwezigheid van God nergens te vinden zal zijn.

Pas wanneer het Licht van God verdwijnt, zal de mens eindelijk begrijpen dat er zonder God geen leven is. Al wat er dan overblijft, is een leegte, een woestijn en duisternis. Ik Ben het Licht waarnaar de mens, buiten zijn medeweten, elke seconde van elke dag op zoek gaat.

Jezus Christus op 13 mei 2014:

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste vreugde om getuige te zijn van Mijn geliefde volgelingen, die op Mijn Oproep hebben gereageerd om de Kruistocht-gebeden te bidden, die door de Kracht van de Heilige Geest miljarden zielen zullen redden.

Ik zal gebruik maken van de Kruistochtgebeden om de zielen van de mensheid te vernieuwen en te reinigen op hetzelfde moment dat Ik het oppervlak van de Aarde zal vernieuwen. De grote vernieuwing zal volledig op hetzelfde moment worden afgerond, zodat de wereld klaar en waardig zal gemaakt zijn om Mij, Jezus Christus, als de terugkerende Verlosser te ontvangen.

Net zoals naties die koninklijke families verwelkomen, zal veel voorbereiding nodig zijn voordat de koning een voet in hun land zet. Jullie zouden nooit een bezoekende koning toestaan om aan te komen wanneer alles in wanorde of verval is of waar de straten met vuil bezaaid zijn. Vertegenwoordigers van die landen zullen er daarom voor zorgen dat ze mooi gekleed en goed voorbereid zijn om de bezoekende hoogwaardigheidsbekleders te ontmoeten. Zij zullen aanzienlijke moeite gedaan hebben om een geweldige ontvangst voor te bereiden en ze zullen vertegenwoordigers hebben gekozen, die zij waardig achten, om de bezoekende koning te verwelkomen. Ten slotte zullen zij een grote ceremonie voorbereiden om de aankomst van de koning te vieren en op de grote dag zullen de straten vol staan en zal men met veel lof zingen. Zij zullen de bezoekende vorst en zijn entourage overladen met eerbetoon. Zo zal het zijn op de Grote Dag van de Heer, wanneer Ik, Jezus Christus, kom om te oordelen.

Ik zal plotseling komen met trompetgeschal en het zoete geluid van het Engelenkoor. De lucht zal voor drie dagen verduisterd worden, onmiddellijk voordat Ik terugkeer. Dan zal de hemel oplichten in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden. Ik zal zichtbaar zijn voor elke man, vrouw en kind, van elke leeftijd, en er zal hevige emotie zijn, maar ook grote opwinding. Mensen zullen hun ogen niet geloven en velen zullen met stomheid geslagen zijn – anderen zullen tranen van opluchting en vreugde wenen. Velen zullen onvoorbereid zijn en zullen de gebeurtenis zo overweldigend vinden dat ze tranen van verdriet zullen vergieten, want zij zullen in hun hart weten hoe zij de Ware Messias verwierpen en hoe onwaardig zij zijn om in Mijn Koninkrijk binnen te komen. Maar Ik zeg tegen deze mensen nu. Op die dag moeten jullie beroep doen op Mij en Mij vragen om jullie te vergeven. Dan zullen ook jullie verzameld worden in Mijn Nieuwe Rijk.

Net zoals elke bezoekende koning vraag Ik diegenen onder jullie, die Mij liefhebben, om jullie op deze Grote Dag voor te bereiden. Vertrouw Mij, bereid jullie zielen voor, bid voor het heil van alle zielen en kom gekleed, klaar, wachtend – net zoals een bruid wacht op de bruidegom. Op die Dag zullen jullie, kinderen van God, zich met Mij verenigen als één in Heilige Unie met Mijn Vader voor het begin van de nieuwe wereld en het Glorieuze Tijdperk dat jullie beloofd werd vanaf het begin.

Wees in vrede. Bereid jullie op deze Geweldige Dag voor met liefde en eenvoud van hart. Vrees hem niet. Verwelkom hem. Zelfs indien jullie in grote duisternis verkeren, zal Ik jullie in Mijn Licht nemen. Het enige wat jullie hoeven te doen is jullie armen naar Mij uitstrekken en Ik zal jullie omarmen als de Mijne.

Jullie Jezus

God de Vader op 20 april 2014:

Net zoals Mijn Zoon op de derde dag uit de doden verrees, zo zal Hij zich, bij Zijn Tweede Komst, ook op de derde dag openbaren, na drie dagen van duisternis. Ik verlang dat jullie je bewust zouden zijn van die drie dagen van duisternis, zodat jullie er geen vrees voor hebben. Heilige kaarsen zullen het enige licht verschaffen dat door Mij toegestaan wordt, om diegenen die Mij liefhebben toe te staan om met vreugde, de Aankomst van Mijn Zoon te zien en te verwachten.

Jezus Christus op 24 oktober 2014:

De Hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen dat haar activiteit ongebruikelijk is. Wetenschappers zullen niet in staat zijn om een reden te geven voor de plotse bewegingen in de zon en voor het ongewone gedrag van deze ster, die jullie licht brengt. Zonder het licht van de zon zou de aarde in duisternis gehuld worden. Daarom, terwijl de zonden van de mens toenemen en de zonde geaccepteerd wordt als gewoon een deel van de menselijke natuur, zal de aarde bedekt worden met de geest van duisternis. Terwijl de zonde de wereld omhult, zal de zon langzaam haar glans verliezen en dof worden. Terwijl de mens zijn gevoel van liefde voor anderen verliest en immuun wordt voor de pijn die hij aan anderen toebrengt, vanwege de zonde, zal de wereld verduisteren – donkerder van geest, donkerder overdag.

Ik zal doorgaan met Gods kinderen te leiden tot deze tijd. Ik zal jullie de weg naar Mijn Koninkrijk tonen en jullie zullen Mijn Licht zien. Niets zal jullie afleiden langs de weg, omdat jullie duidelijk zullen zien hoe het kwaad een verschrikkelijke duisternis meebrengt.

De zon zal verdwijnen totdat ten slotte geen licht de aarde nog zal bedekken gedurende drie dagen. Het enige licht zal datgene zijn dat afkomstig is van de Waarheid. En op de vierde dag zal de hemel openbarsten en het licht – van een soort zoals jullie nooit voor mogelijk zullen gehouden hebben – zal van de Hemelen uitstralen. Dan zal Ik door iedereen in elk land, op hetzelfde tijdstip, gezien worden in al Mijn Glorie, als Ik terugkom om het Koninkrijk te vorderen dat Mij door Mijn Vader beloofd werd.

Vrees nooit de voorbereiding die nodig is opdat ieder van jullie klaar is om Mij te ontmoeten. Jullie moeten ervoor zorgen dat jullie goed voorbereid zijn voor Mij, want dat zal de dag zijn waarop Ik jullie de sleutels van Mijn Koninkrijk zal overhandigen en er zullen grote vieringen zijn. Het kwaad zal niet langer bestaan in Mijn Nieuwe Wereld die komt en de rechtvaardigen zullen zich eendrachtig verenigen met Mij en alle engelen en heiligen.

Jullie moeten deze missie bekijken alsof jullie op reis zijn. Elk deel van jullie reis brengt nieuwe ontdekkingen – wegen waarop jullie leren wat nodig is om jullie voor te bereiden voor de volgende fase. Bij het beklimmen van elke hindernis zullen jullie sterker worden. Zelfs de zwaksten onder jullie zullen deze reis voltooien, want Ik zal jullie leiden bij elke stap die jullie zetten en spoedig zal het voltooid zijn.

Verheug jullie, want Mijn Koninkrijk wacht en de tijd zal kort zijn.

Jullie Jezus

%d bloggers liken dit: